Aktualności


Szkolenie dotyczące wykorzystania wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS - podsumowanie

2012-01-05

W dniach 28 i 29 listopada 2011 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował szkolenie dotyczące wykorzystania wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników, głównie przedstawicieli organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, ograniczeniami w stosowaniu z serwisów systemu a także z przepisami dotyczącymi stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 141 osób, w tym 10 z urzędów wojewódzkich, 86 ze starostw powiatowych, 18 z urzędów miejskich, 25 z instytucji i przedsiębiorstw oraz 2 przedstawicieli urzędów gminnych.

Szkolenie otworzył Jacek Jarząbek – Zastępca Głównego Geodety Kraju, który wskazał na duże wykorzystanie systemu przez geodetów (w bazie użytkowników jest zarejestrowanych 5 230 podmiotów, przy czym z usług czasu rzeczywistego korzysta dziennie około 1000 osób, a niekiedy nawet do 650 odbiorników pracuje jednocześnie). Prezes Jarząbek podkreślił także, że bez współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, utworzenie takiej sieci trwałoby kilkanaście lat. Dzięki stałej pracy zespołu oraz nakładom finansowym z budżetu GUGiK na modernizację oprogramowania i infrastruktury technicznej system działa praktycznie bezawaryjnie zapewniając coraz pewniejsze wyznaczanie pozycji. Na koniec wystąpienia Prezes Jarząbek zadeklarował także, że tak jak latach poprzednich, także w 2012 roku z sytemu będzie można korzystać nieodpłatnie.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony został w całości sprawom technicznym i prawnym, a prezentacje dotyczyły między innymi:

  • ogólnych informacji o systemach nawigacyjnych i metodach pomiarów satelitarnych,
  • opisu i sposobów wykorzystania serwisów systemu ASG-EUPOS,
  • opisu i działania strony internetowej systemu ASG-EUPOS,
  • wykorzystania serwisów post-processingu: POZGEO i POZGEO D,
  • wykorzystania serwisów czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS,
  • przepisów i standardów technicznych w mających zastosowanie do ASG-EUPOS.

Dzień pierwszy zakończył się wspólną kolacją i trwającą do późna dyskusją uczestników.

Drugi dzień szkolenia poświęcony został zagadnieniom praktycznym, w tym analizie raportów z pomiarów różnymi odbiornikami satelitarnymi. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań członkom zespołu ASG-EUPOS a także okazję podzielenia się swoimi przemyśleniami. W trakcie zajęć został zorganizowany mini-konkurs wiedzy o systemie ASG-EUPOS a także zostały zebrane ankiety zawierające ocenę szkolenia i wręczone świadectwa udziału w szkoleniu. Dla sporej części uczestników dzień zakończył się późnym popołudniem po zajęciach w terenie.

Wszystkie wykłady i pokazy terenowe przeprowadzone zostały przez pracowników centrum zarządzającego ASG-EUPOS, a uczestnicy mieli okazję zetknąć się po raz pierwszy z cały zespołem ASG-EUPOS.


Podsumowanie szkolenia – wyniki ankiet

Poniżej przedstawiamy ocenę szkolenia opracowaną na podstawie fakultatywnych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia.

Na 100 wypełnionych ankiet ponad połowa uczestników oceniła organizację szkolenia, jego wartość merytoryczną oraz pracę prelegentów na oceny 5 lub 6. Średnia oceny organizacji szkolenia wyniosła 4,7 , jego wartość merytoryczna 4,2 , natomiast praca prelegentów na po-nad 5,1.

Równie wysoko zostały ocenione materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom podczas szkolenia: Przewodnik po Systemie ASG-EUPOS i prezentacje zamieszczone na płycie CD. Ponad połowa uczestników wystawiła ocenę 5 lub 6.

Czas trwania szkolenia oraz program zajęć zdecydowana większość uczestników (ponad 70%) oceniła jako odpowiedni.

Uczestnicy zwrócili uwagę aby w przyszłości szkolenia były poszerzone przede wszystkim o zagadnienia prawne oraz praktyczne wykorzystanie systemu, natomiast powinny być skrócone o wykład dot. strony internetowej ASG-EUPOS.


Program szkolenia (materiały do pobrania w formacie PDF)

DZIEŃ PIERWSZY:
11:00 - 11:15 Powitanie gości, przedstawienie programu szkolenia (J. Jarząbek)
11:15 - 11:45 System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju (S. Wajda) [PDF, ok. 7.1 MB]
11:45 - 12:15 przerwa kawowa
12:15 - 12:45 Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS (S. Wajda) [PDF, ok. 4.3 MB]
12:45 – 13:15 Strona internetowa ASG-EUPOS podstawowym narzędziem użytkownika ASG-EUPOS (A. Oruba) [PDF, ok. 2.9 MB]
13:15 - 13:45 Układ odniesienia stacji referencyjnych ASG-EUPOS (M. Ryczywolski) [PDF, ok. 1.2 MB]
13:45 - 15:00 obiad
15:00 - 15:30 Serwisy post-processingu: POZGEO i POZGEO D (M.Ryczywolski) [PDF, ok. 1 MB]
15:30 - 16:00 Serwisy czasu rze-czywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS (A. Oruba) [PDF, ok. 2.8 MB]
16:00 - 16:30 Przepisy i standardy techniczne w zderzeniu z ASG-EUPOS (W. Graszka) [PDF, ok. 440 kB]
16:30 - 17:00 przerwa kawowa
17:00 - 17:45 Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień technicznych (A. Oruba) [PDF, ok. 750 kB]
DZIEŃ DRUGI:
09.30 - 10.30 Analiza raportów z pomiarów różnymi odbiornikami satelitarnymi (S. Wajda, M. Ryczywolski)
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 12.15 Wykorzystanie ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych (dyskusja) (A. Oruba, M. Ryczywolski, S. Wajda)
12:15 - 12:30 Zakończenie szkolenia
12.30 - 13.45 obiad
13.45 - 14.30 Pokaz działania sprzętu pomiarowego

Inne materiały szkoleniowe

Wśród materiałów szkoleniowych przekazanych uczestnikom znalazł się przygotowany przez zespół ASG-EUPOS poradnik, jak praktycznie korzystać i wykonywać pomiary w oparciu o usługi systemu.

Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS, GUGiK, Warszawa 2011


Galeria zdjęć ze szkolenia