Aktualności


Podsumowanie szkolenia - Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS, Olsztyn 10-11.10.2013 r.

2013-10-17

W dniach 10-11 października 2013 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował w Olsztynie szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego z północno-wschodniej Polski z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, a także z przepisami odnoszącymi się do stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 87 osób, obecny był również Stanisław Kowalski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Ostatnie przygotowania przed otwarciem szkolenia
Ostatnie przygotowania przed otwarciem szkolenia

Szkolenie otworzył Wiesław Graszka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Odniesień Przestrzennych, który w imieniu Głównego Geodety Kraju przywitał zebranych i przedstawił cele i program szkolenia. W swoim wystąpieniu wskazał na stały rozwój systemu, uruchamianie kolejnych usług oraz dynamicznie rosnącą liczbę użytkowników.

_OPIS_

_OPIS_
Uczestnicy szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony został w całości sprawom technicznym i rozpoczął się wykładem dr hab. inż. Pawła Wielgosza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który omówił aktualny stan rozwoju systemów nawigacji satelitarnych GPS, GLONASS, Galileo i COMPASS. Prof. Wielgosz w swoim wystąpieniu podkreślił, że systemy stale się rozwijają, a kolejne satelity mają coraz większe możliwości w zakresie transmisji sygnałów, a także czas ich pracy na orbitach jest dłuzszy, co pozwala na utrzymanie pełnej operacyjności systemów GNSS. Szczególnie dynamicznie rozwijany jest chiński system COMPASS, którego kilkanaście satelitów w ostatnim czasie rozpoczęło nadawanie sygnałów.

W kolejnych prezentacjach omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpośrednio systemu jak i poszczególnych serwisów ASG-EUPOS, a tematyka prezentacji dotyczyła między innymi:

  • aktualnego stanu systemu ASG-EUPOS i planów jego dalszego rozwoju,
  • statycznych pomiarów GNSS i wykorzystania serwisów postprocessingu: POZGEO i POZGEO D (DF),
  • pomiarów różnicowych i wykorzystania serwisów czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS

Pod koniec pierwszego dnia szkolenia przedstawiciele firm: Czerski Trade Polska, Geotronics Polska, IMPEXGEO, Leica Geosystems i TPI zaprezentowali nowe odbiorniki i anteny, a następnie w trakcie warsztatów terenowych zaznajomili uczestników z obsługą odbiorników i metodami pomiarów GNSS.

_OPIS_
Pokaz sprzętu pomiarowego GNSS

Drugi dzień szkolenia przeznaczony został na omówienie zagadnień prawnych, w tym na analizę dokumentacji przekazywanej do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z pomiarów GNSS w oparciu o system ASG-EUPOS. Przedstawiono prezentacje dotyczące:

  • układów odniesienia i systemów współrzędnych,
  • przepisów i standardów mających zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS,
  • kontroli wyników pomiarów satelitarnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczególne zainteresowanie wywołała ostatnia prezentacja przygotowana przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie albowiem zawierała przykłady błędów popełnianych przez wykonawców, które zostały wykryte w trakcie kontroli polowej dokumentacji.

Po bloku prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny podczas, którego zastanawiano się m.in. nad zasadnością kontroli terenowych prowadzonych przez pracowników ośrodków dokumentacji, poruszano kwestie dokładności pomiarów RTK i RTN oraz wymieniano poglądy i doświadczenia z kontroli raportów pomiarowych. Pracownicy GUGiK zaprezentowali przykładowe raporty z pomiarów wykonywanych metodami statycznymi jak i czasu rzeczywistego oraz informacje wymagane przepisami prawa. Uczestnicy szkolenia byli zgodni, że istniejące przepisy nie zabraniają wykonywania kontroli polowej, a sama kontrola jest niezbędna do jednoznacznego rozstrzygnięcia wątpliwości pojawiających się w trakcie kontroli kameralnej dokumentacji przedkładanej przez wykonawców. Na zakończenie omówione zostały przedsięwzięcia niezbędne do budowy stacji referencyjnych i przekazania danych stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ogólna ocena merytoryczna szkolenia dokonana przez uczestników w anonimowych ankietach wyniosła 4,3 w pięciostopniowej skali. Równie wysoko zostały ocenione znaczenie i przydatność w pracy zagadnień prezentowanych w trakcie szkolenia (4,36), przy czym uczestnicy najwyżej ocenili istotę i spójność prezentowanych treści w trakcie szkolenia.

_OPIS_
Ogólna ocena szkolenia dokonana przez uczestników

Na zakończenie uczestnicy otrzymali świadectwa potwierdzające udział w szkoleniu.


Prezentacje do pobrania

P. Wielgosz - Rozwój satelitarnych metod obserwacji w geodezji
S. Wajda - System ASG-EUPOS – stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju
M. Ryczywolski - Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF
A. Oruba - Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS
M. Ryczywolski - Układy odniesienia i systemy współrzędnych stosowane w serwisach systemu ASG-EUPOS
W. Graszka - Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów systemu ASG-EUPOS
A. Milkiewicz, K. Struch, J. Krupiński - Kontrola wyników pomiarów satelitarnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego