Aktualności


Podsumowanie szkolenia - Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS, Białobrzegi 9-10.12.2013 r.

2013-12-20

W dniach 9-10 grudnia 2013 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował w Białobrzegach szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego z województwa mazowieckiego z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, a także z przepisami odnoszącymi się do stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 66 osób, obecny był również Wiesław Potrapeluk - Główny Geodeta Kraju z lat 2006-2008.

Wystąpienie Głównego Geodety Kraju, Pana Kazimierza Bujakowskiego

Szkolenie otworzył Pan Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju. W swoim wystąpieniu wskazał na stały rozwój systemu, uruchamianie kolejnych usług oraz dynamicznie rosnącą liczbę użytkowników.

_OPIS_

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony został w całości sprawom technicznym i rozpoczął się wykładem dr Marcina Szołuchę z Wojskowej Akademii Technicznej, który omówił aktualny stan rozwoju systemów nawigacji satelitarnych GPS, GLONASS, Galileo i COMPASS. Dr Szołucha omówił także ogólne zasady pomiarów wykonywanych w oparciu o systemy GNSS.

W kolejnych prezentacjach omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpośrednio systemu jak i poszczególnych serwisów ASG-EUPOS, a tematyka prezentacji dotyczyła między innymi:

  • aktualnego stanu systemu ASG-EUPOS i planów jego dalszego rozwoju,
  • statycznych pomiarów GNSS i wykorzystania serwisów postprocessingu: POZGEO i POZGEO D (DF),
  • pomiarów różnicowych i wykorzystania serwisów czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS

Pod koniec pierwszego dnia szkolenia przedstawiciele firm: Czerski Trade Polska, Geotronics Polska, IMPEXGEO, Leica Geosystems i TPI zaprezentowali nowe odbiorniki i anteny, a następnie w trakcie warsztatów terenowych zaznajomili uczestników z obsługą odbiorników i metodami pomiarów GNSS.

_OPIS_
Pokaz sprzętu pomiarowego GNSS

Drugi dzień szkolenia przeznaczony został na omówienie zagadnień prawnych, w tym na analizę dokumentacji przekazywanej do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z pomiarów GNSS w oparciu o system ASG-EUPOS. Przedstawiono prezentacje dotyczące:

  • układów odniesienia i systemów współrzędnych,
  • przepisów i standardów mających zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS,
  • wykorzystania pomiarów GNSS w procesie kontroli i przyjmowania dokumentacji geodezyjnej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w różnych procesach kontrolnych realizowanych przez pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego.

Po bloku prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny podczas, którego zastanawiano się m.in. nad zasadnością kontroli terenowych prowadzonych przez pracowników ośrodków dokumentacji, poruszano kwestie dokładności pomiarów RTK i RTN oraz wymieniano poglądy i doświadczenia z kontroli raportów pomiarowych. Pracownicy GUGiK zaprezentowali przykładowe raporty z pomiarów wykonywanych metodami statycznymi jak i czasu rzeczywistego oraz informacje wymagane przepisami prawa. Na zakończenie omówione zostały przedsięwzięcia niezbędne do budowy stacji referencyjnych i przekazania danych stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ogólna ocena merytoryczna szkolenia dokonana przez uczestników w anonimowych ankietach wyniosła 4,3 w pięciostopniowej skali. Również wysoko zostały ocenione znaczenie i przydatność w pracy zagadnień prezentowanych w trakcie szkolenia (4,12), przy czym uczestnicy najwyżej ocenili spójność prezentowanych zagadnień w trakcie szkolenia.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali świadectwa potwierdzające udział w szkoleniu.


Prezentacje do pobrania

M. Szołucha - Rozwój satelitarnych metod obserwacji w geodezji
S. Wajda - System ASG-EUPOS – stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju
M. Ryczywolski - Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF
A. Oruba - Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS
M. Ryczywolski - Układy odniesienia i systemy współrzędnych stosowane w serwisach systemu ASG-EUPOS
W. Graszka - Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów systemu ASG-EUPOS
M. Ślązak, R. Władziński - Wykorzystanie pomiarów GNSS w procesie kontroli i przyjmowania dokumentacji geodezyjnej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w różnych procesach kontrolnych realizowanych przez pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego