Aktualności


Podsumowanie szkolenia SGiK - Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS, Wrocław 7-8.10.2014 r.

2014-10-08

W dniach 7-8 października 2014 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował we Wrocławiu szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego w szczególności z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, a także z przepisami odnoszącymi się do stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 128 osób, obecna była również Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Szkolenie otworzył Wiesław Graszka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Odniesień Przestrzennych, który w imieniu Głównego Geodety Kraju przywitał zebranych i przedstawił cele i program szkolenia.

Widok ogólny sali

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony został w całości sprawom technicznym i rozpoczął się wykładem dr inż. Jana Kapłona z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który omówił rozwój satelitarnych metod obserwacji w geodezji. Dr Kapłon w swoim wystąpieniu podkreślił, że systemy nawigacyjne stale się rozwijają, a liczba satelitów i sygnałów cały czas rośnie co pozwoli na szybsze i wiarygodniejsze wyznaczanie pozycji, szczególnie w trudnych warunkach oraz poprawi jakość pozycjonowania. Dr Kapłon omówił również prace ESA nad europejskim systemem Galileo, w ramach których w grudniu br. planuje się start 2 kolejnych satelitów FOC.

P. Jan Kapłon na tle ekranu

Szymon Wajda – główny specjalista GUGiK, w swoim wystąpieniu omówił z kolei perspektywy rozwoju systemu ASG-EUPOS oraz wskazał na utrzymującą się dużą liczbę użytkowników, pomimo wprowadzenia opłat. Liczba użytkowników korzystających z systemu po 12 lipca 2014 r. wyniosła około 3400, natomiast liczba równoczesnych połączeń z danymi korekcyjnymi RTK/RTN/DGNSS utrzymała się na poziomie 700. W kolejnych wystąpieniach przedstawionych przez Szymona Wajdę i Artura Orubę – specjalistę GUGiK, omówione zostały zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu oraz poszczególnych serwisów ASG-EUPOS, a tematyka prezentacji dotyczyła między innymi:

  • pomiarów statycznych GNSS i serwisów postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF,
  • pomiarów różnicowych GNSS i serwisów czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS i NAWGIS.

Pod koniec pierwszego dnia szkolenia przedstawiciele firm: Czerski Trade Polska, Geotronics Polska, IMPEXGEO i TPI zaprezentowali nowe odbiorniki, anteny i omówili działanie komercyjnych sieci stacji referencyjnych, a następnie w trakcie warsztatów terenowych zaznajomili uczestników z obsługą odbiorników i technikami pomiarów GNSS.

Grupa słuchaczy przy odbiorniku

Drugi dzień szkolenia przeznaczony został na omówienie zagadnień prawnych, w tym na analizę dokumentacji z pomiarów GNSS w oparciu o system ASG-EUPOS, przekazywanej do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Powyższe zagadnienia omówił Wiesław Graszka, a prezentacje dotyczyły:

  • układów odniesienia i systemów współrzędnych,
  • przepisów i standardów mających zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS,

Kolejni prelegenci: Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i Aleksander Mucharski – specjalista, omówili proces weryfikacji i kontroli dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedstawiając przykłady najczęstszych błędów, które pojawiają się podczas przyjmowania zbiorów danych i innych materiałów do zasobu.

P. Alicja Meusz na tle ekranu

Duże zainteresowanie zebranych wywołała prezentacja Jerzego Koronczoka – prezesa firmy Agrocom Polska, który omówił zastosowanie serwisu NAWGEO VRS w rolnictwie. Wielokrotnie podkreślono, że rolnicy zaczynają być znaczącymi odbiorcami usług precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS. Po bloku prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego zastanawiano się m.in. nad interpretacją nowych przepisów ustawy pgik, poruszano kwestie dopuszczalności stosowania i dokładności pomiarów RTK i RTN oraz wymieniano poglądy i doświadczenia dotyczące kontroli raportów pomiarowych. Omówione zostały także przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne do budowy sieci komercyjnych stacji referencyjnych i przekazania danych takich stacji referencyjnych do zasobu. Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o wypełnienie anonimowych ankiet zawierających ocenę poszczególnych elementów szkolenia: najwyższą ocenę uzyskała organizacja szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie i obsługa) – ponad 90% ocen bardzo dobrych, a nieco mniejszą sposób prowadzenia zajęć (średnia ocena 4,6) i jakość materiałów szkoleniowych (średnia ocena 4,5. Rozkład ocen za całość szkolenia został pokazany na rys. 1.

Rys. 1 Ogólna ocena szkolenia wystawiona przez uczestników.
Rys. 1 Ogólna ocena szkolenia wystawiona przez uczestników.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia podpisane przez Kazimierza Bujakowskiego – Głównego Geodetę Kraju.


Prezentacje do pobrania

J. Kapłon - Rozwój satelitarnych metod obserwacji w geodezji
S. Wajda - System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju
S. Wajda - Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF
A. Oruba - Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS
W. Graszka - Układy odniesienia i systemy współrzędnych stosowane w serwisach ASG-EUPOS
W. Graszka - Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS
A. Meusz, A. Mucharski – Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych