Opłaty


PZGIK - zamawianie usług ASG-EUPOS przez Internet

Zapraszamy do korzystania z modułu internetowej obsługi wniosków o okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS. Składanie wniosków możliwe jest po zalogowaniu się na stronie https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/.

Proces składania wniosków i aktywacji usług systemu ASG-EUPOS został zautomatyzowany i pozwala na uzyskanie dostępu do systemu ASG-EUPOS w ciągu całej doby. Należną opłatę, określoną w dokumencie obliczenia opłaty (DOO), można wnieść drogą płatności elektronicznych PayByNet za pomocą przelewu internetowego, a także za pomocą kart kredytowych i płatniczych. Opłacona w ten sposób usługa systemu ASG-EUPOS jest uruchamiana w ciągu kilku minut po realizacji płatności.

Zachęcamy do korzystania z portalu PZGiK po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją użytkownika.

Portal PZGIK


Wysokość stawek za usługi i dane systemu ASG-EUPOS od dn. 31 lipca 2020 r. reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r.o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

Wzory formularzy zamówienia usług i danych systemu ASG-EUPOS reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłaty za usługi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS

Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zależności od okresu udostępniania usługi (w zł)
1 rok 6 miesięcy 1 miesiąc 1 tydzień
1. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych RTN
1500,00 810,00 180,00 54,00
2. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej RTK
700,00 378,00 84,00 25,20
3. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych różnicowych DGPS 300,00 162,00 36,00 10,80
4. Licencja na udostępnianie satelitarnych obserwacji odnoszących się do stacji referencyjnych Dostęp bezpłatny
5. Licencja na udostępnianie satelitarnych obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych - wirtualnych stacji referencyjnych Dostęp bezpłatny

Procedura
uzyskania licencji na okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS,
o których mowa w tabeli 17 załącznika do ustawy pgik

1. Jeżeli wnioskodawca nie posiada konta dostępowego do systemu ASG-EUPOS konieczne jest zarejestrowanie się w bazie danych użytkowników systemu ASG-EUPOS (zwanej dalej "bazą użytkowników") i złożenie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, wg procedury opisanej w punktach A-E poniżej.

2. Jeżeli wnioskodawca posiada konto (konta) dostępowe do systemu ASG-EUPOS konieczne jest złożenie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, wg procedury opisanej w punktach B-E poniżej.

3. Procedura uzyskania licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS

A. Zarejestrowanie się w bazie danych użytkowników systemu ASG-EUPOS :

1. Pod adresem: http://system.asgeupos.pl/RegisterAccount.aspx udostępniony jest formularz rejestracyjny do systemu ASG-EUPOS, za pomocą którego należy założyć nowe konto dostępowe do systemu,

2. W formularzu należy podać co najmniej:

a) nazwę firmy,

b) nazwę użytkownika,

c) adres e-mail, który nie został wcześniej przypisany do konta dostępowego systemu ASG-EUPOS,

d) hasło.

3. Podczas rejestracji należy zwrócić uwagę, aby nazwa firmy i nazwa użytkownika były możliwe do wprowadzenia w odbiorniku GNSS, a więc żeby nie zawierały polskich znaków diakrytycznych: ą, ć, ę, ś, ż, ź oraz znaków szczególnych: np. *, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ) i spacji, a także żeby nie były zbyt długie (niektóre odbiorniki mają możliwość wprowadzenia maksymalnie 8 znaków jako login NTRIP). Nazwa firmy powinna być jak najbardziej zwięzła i w przypadku dłuższych nazw powinna być skrócona (nie jest wymagana pełna, urzędowa nazwa firmy),

4. W trakcie rejestracji należy uzupełnić pole E-Mail. Adres poczty internetowej wprowadzony w polu E-mail będzie służył do komunikowania się administratorów systemu ASG-EUPOS z użytkownikiem (wysyłanie powiadomień o uruchomieniu usług, komunikatów, itp.). Ogólną zasadą jest, że adres poczty elektronicznej wpisywany w polu e-mail nie może się powtarzać, w przypadku zakładania większej liczby kont należy podać dla każdego konta dostępowego inny adres e-mail. W przypadku, gdy użytkownik chciałby przyporządkować do jednego adresu e-mail więcej niż jedno konto dostępowe należy skontaktować się z administratorami systemu.

5. Wskazane jest wypełnienie także pola "Numer telefonu kontaktowego", który pozwoli na kontakt administratorów systemu z użytkownikiem w sytuacjach awaryjnych,

6. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu wszystkich pól do użytkownika zostanie automatycznie przesłane powiadomienie o zarejestrowaniu na przypisany do konta adres e-mail,

7. Po weryfikacji kompletności danych użytkownika konto jest aktywowane przez administratorów systemu ASG-EUPOS, a informacja o aktywacji konta jest wysyłana do użytkownika na podany adres e`-mail. Z momentem aktywacji konta możliwe jest zalogowanie się na stronie serwisów systemu ASG-EUPOS http://system.asgeupos.pl/Login.aspx), ale nie jest jeszcze możliwe korzystanie z usług systemu.

B. Złożenie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS :

1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. ws. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917) – wnioski należy przesyłać do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie

2. Formularz wniosku można pobrać ze strony ASG-EUPOS: http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=payment&sub=forms ,

3. Do formularza wniosku należy wpisać wymagane dane, a w polu na dodatkowe informacje wpisać: nazwę firmy, nazwę użytkownika oraz adres e-mail, podane w trakcie rejestracji do systemu ASG-EUPOS (nie należy podawać hasła),

4. Szczególną uwagę należy zachować przy wyborze rodzaju licencji (należy wyraźnie zaznaczyć jakiej licencji dotyczy zamówienie – usługa dostępu do danych korekcyjnych RTN albo dostępu do danych korekcyjnych RTK) oraz na jaki okres ma zostać przydzielony dostęp, bowiem nie będzie możliwa zamiana przydzielonej licencji na inną, przy czym:

a) w przypadku podania przez wnioskodawcę terminu uruchomienia usługi wcześniejszego niż termin wniesienia opłaty, okres obowiązywania licencji będzie liczony od dnia faktycznego uruchomienia usługi,

b) w przypadku, gdy we wniosku nie został wskazany termin uruchomienia usługi, usługa zostanie uruchomiona po wniesieniu opłaty, a okres obowiązywania licencji będzie liczony od dnia faktycznego uruchomienia usługi,

c) w przypadku, gdy do danego konta dostępowego systemu ASG-EUPOS przypisana jest aktualna licencja na taką samą usługę, która jeszcze nie wygasła, zamówiona usługa zostanie uruchomiona od dnia następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej licencji.

5. Możliwe jest zamówienie różnych licencji na ten sam okres na jednym wniosku: np. roczna licencja na dane korekcyjne RTN oraz roczna licencja na dane korekcyjne RTK mogą być zamówione w tym samym wniosku i przypisane do jednego konta dostępowego w systemie ASG-EUPOS,

6. Jeśli istnieje potrzeba zamówienia kilku licencji tego samego typu należy złożyć tyle wniosków ile będzie potrzebnych licencji, np. jeśli wymagane jest 10 licencji na dostęp do danych korekcyjnych sieciowych RTN należy złożyć 10 wniosków o udzielenie licencji, pamiętając o podaniu właściwego konta dostępowego w systemie ASG-EUPOS w każdym z wniosków,

7. Wypełniony prawidłowo wniosek (wnioski) należy podpisać i wysłać na adres Gównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, przy czym:

a) wnioski składane osobiście lub przesyłane pocztą tradycyjną należy wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć (wysłać) na adres: Gówny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspóna 2, 00-926 Warszawa

b) wnioski w postaci dokumentu elektronicznego należy podpisać w następujący sposób:

- podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub

- bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

i przesłać do GUGiK za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP lub drogą elektroniczną na adres e-mail gugik@gugik.gov.pl. ,

C. Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty –:

1. Po zarejestrowaniu wniosku w GUGiK otrzyma on numer kancelaryjny i zostanie wystawiony dokument obliczenia opłaty (zwany dalej "dokumentem opłaty") – wzór dokumentu opłaty stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia ws. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,

2. Dokument opłaty określa składniki opłaty (rodzaj licencji i jej okres), zastosowane opłaty jednostkowe i współczynniki oraz opłatę całkowitą, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

3. Dokument opłaty jest przesyłany do użytkownika w postaci dokumentu elektronicznego – za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP lub na podany adres e-mail. Na wniosek użytkownika dokument opłaty może być przesłany pocztą tradycyjną na wskazany adres.

D. Wniesienie opłaty przez użytkownika:

Opłatę podaną w dokumencie opłaty należy uiścić przelewem – na poniższy numer konta:

- nr rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001 (Narodowy Bank Polski),

- właściciel rachunku: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,

- tytułem: "należy wpisać numer kancelaryjny z dokumentu opłaty (np. ASG.7211.5340.2014)"

E. U dostępnienie zamówionej usługi i udzielenie licencji na okresowe korzystanie z systemu ASG-EUPOS:

1. Po wpłynięciu środków finansowych na konto Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii następuje wygenerowanie i przydzielenie licencji ASG-EUPOS określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS (zwanej dalej "licencją ASG-EUPOS") – wzór licencji ASG-EUPOS stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia ws. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,

2. Równocześnie z przydzieleniem licencji ASG-EUPOS jest aktywowana zamówiona usługa, a informacja o uruchomieniu licencji jest wysyłana do użytkownika na podany adres e-mail (od tego momentu możliwe jest zalogowanie się do systemu i korzystanie z wykupionej usługi systemu ASG-EUPOS),

3. Po wniesieniu opłaty zostaje również przygotowany dokument wniesienia opłaty, który jest dokumentem księgowym potwierdzającym wniesienie opłaty.

4. Przydzielona licencja ASG-EUPOS i dokument wniesienia opłaty są przekazywane do użytkownika w postaci dokumentów elektronicznych – za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP albo na adres e-mail. Na wniosek użytkownika dokumenty te mogą być przesłane pocztą tradycyjną na wskazany adres.