Opłaty


Wysokość stawek za usługi i dane systemu ASG-EUPOS od dn. 12 lipca 2014 r. reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).

Wzory formularzy zamówienia usług i danych systemu ASG-EUPOS reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

Procedura
uzyskania licencji na okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS,
o których mowa w tabeli 17 załącznika do ustawy pgik

1. Jeżeli wnioskodawca nie posiada konta dostępowego do systemu ASG-EUPOS konieczne jest zarejestrowanie się w bazie danych użytkowników systemu ASG-EUPOS (zwanej dalej "bazą użytkowników") i złożenie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, wg procedury opisanej w punktach A-E poniżej.

2. Jeżeli wnioskodawca posiada konto (konta) dostępowe do systemu ASG-EUPOS konieczne jest złożenie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, wg procedury opisanej w punktach B-E poniżej.

3. Procedura uzyskania licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS

A. Zarejestrowanie się w bazie danych użytkowników systemu ASG-EUPOS :

1. Pod adresem: http://system.asgeupos.pl/RegisterAccount.aspx udostępniony jest formularz rejestracyjny do systemu ASG-EUPOS, za pomocą którego należy założyć nowe konto dostępowe do systemu,

2. W formularzu należy podać co najmniej:

a) nazwę firmy,

b) nazwę użytkownika,

c) adres e-mail, który nie został wcześniej przypisany do konta dostępowego systemu ASG-EUPOS,

d) hasło.

3. Podczas rejestracji należy zwrócić uwagę, aby nazwa firmy i nazwa użytkownika były możliwe do wprowadzenia w odbiorniku GNSS, a więc żeby nie zawierały polskich znaków diakrytycznych: ą, ć, ę, ś, ż, ź oraz znaków szczególnych: np. *, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ) i spacji, a także żeby nie były zbyt długie (niektóre odbiorniki mają możliwość wprowadzenia maksymalnie 8 znaków jako login NTRIP). Nazwa firmy powinna być jak najbardziej zwięzła i w przypadku dłuższych nazw powinna być skrócona (nie jest wymagana pełna, urzędowa nazwa firmy),

4. W trakcie rejestracji należy uzupełnić pole E-Mail. Adres poczty internetowej wprowadzony w polu E-mail będzie służył do komunikowania się administratorów systemu ASG-EUPOS z użytkownikiem (wysyłanie powiadomień o uruchomieniu usług, komunikatów, itp.). Ogólną zasadą jest, że adres poczty elektronicznej wpisywany w polu e-mail nie może się powtarzać, w przypadku zakładania większej liczby kont należy podać dla każdego konta dostępowego inny adres e-mail. W przypadku, gdy użytkownik chciałby przyporządkować do jednego adresu e-mail więcej niż jedno konto dostępowe należy skontaktować się z administratorami systemu.

5. Wskazane jest wypełnienie także pola "Numer telefonu kontaktowego", który pozwoli na kontakt administratorów systemu z użytkownikiem w sytuacjach awaryjnych,

6. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu wszystkich pól do użytkownika zostanie automatycznie przesłane powiadomienie o zarejestrowaniu na przypisany do konta adres e-mail,

7. Po weryfikacji kompletności danych użytkownika konto jest aktywowane przez administratorów systemu ASG-EUPOS, a informacja o aktywacji konta jest wysyłana do użytkownika na podany adres e`-mail. Z momentem aktywacji konta możliwe jest zalogowanie się na stronie serwisów systemu ASG-EUPOS http://system.asgeupos.pl/Login.aspx), ale nie jest jeszcze możliwe korzystanie z usług systemu.

B. Złożenie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS :

1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. ws. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917) – wnioski należy przesyłać do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie

2. Formularz wniosku można pobrać ze strony ASG-EUPOS: http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=payment&sub=forms ,

3. Do formularza wniosku należy wpisać wymagane dane, a w polu na dodatkowe informacje wpisać: nazwę firmy, nazwę użytkownika oraz adres e-mail, podane w trakcie rejestracji do systemu ASG-EUPOS (nie należy podawać hasła),

4. Szczególną uwagę należy zachować przy wyborze rodzaju licencji (należy wyraźnie zaznaczyć jakiej licencji dotyczy zamówienie – usługa dostępu do danych korekcyjnych RTN albo dostępu do danych korekcyjnych RTK) oraz na jaki okres ma zostać przydzielony dostęp, bowiem nie będzie możliwa zamiana przydzielonej licencji na inną, przy czym:

a) w przypadku podania przez wnioskodawcę terminu uruchomienia usługi wcześniejszego niż termin wniesienia opłaty, okres obowiązywania licencji będzie liczony od dnia faktycznego uruchomienia usługi,

b) w przypadku, gdy we wniosku nie został wskazany termin uruchomienia usługi, usługa zostanie uruchomiona po wniesieniu opłaty, a okres obowiązywania licencji będzie liczony od dnia faktycznego uruchomienia usługi,

c) w przypadku, gdy do danego konta dostępowego systemu ASG-EUPOS przypisana jest aktualna licencja na taką samą usługę, która jeszcze nie wygasła, zamówiona usługa zostanie uruchomiona od dnia następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej licencji.

5. Możliwe jest zamówienie różnych licencji na ten sam okres na jednym wniosku: np. roczna licencja na dane korekcyjne RTN oraz roczna licencja na dane korekcyjne RTK mogą być zamówione w tym samym wniosku i przypisane do jednego konta dostępowego w systemie ASG-EUPOS,

6. Jeśli istnieje potrzeba zamówienia kilku licencji tego samego typu należy złożyć tyle wniosków ile będzie potrzebnych licencji, np. jeśli wymagane jest 10 licencji na dostęp do danych korekcyjnych sieciowych RTN należy złożyć 10 wniosków o udzielenie licencji, pamiętając o podaniu właściwego konta dostępowego w systemie ASG-EUPOS w każdym z wniosków,

7. Wypełniony prawidłowo wniosek (wnioski) należy podpisać i wysłać na adres Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, przy czym:

a) wnioski składane osobiście lub przesyłane pocztą tradycyjną należy wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć (wysłać) na adres: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa,

b) wnioski w postaci dokumentu elektronicznego należy podpisać w następujący sposób:

- podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub

- bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

i przesłać do GUGiK za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP lub drogą elektroniczną na adres e-mail gugik@gugik.gov.pl. ,

C. Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty –:

1. Po zarejestrowaniu wniosku w GUGiK otrzyma on numer kancelaryjny i zostanie wystawiony dokument obliczenia opłaty (zwany dalej "dokumentem opłaty") – wzór dokumentu opłaty stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia ws. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,

2. Dokument opłaty określa składniki opłaty (rodzaj licencji i jej okres), zastosowane opłaty jednostkowe i współczynniki oraz opłatę całkowitą, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

3. Dokument opłaty jest przesyłany do użytkownika w postaci dokumentu elektronicznego – za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP lub na podany adres e-mail. Na wniosek użytkownika dokument opłaty może być przesłany pocztą tradycyjną na wskazany adres.

D. Wniesienie opłaty przez użytkownika:

Opłatę podaną w dokumencie opłaty należy uiścić:

a) gotówką – w kasie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w siedzibie w Warszawie przy ul. Olbrachta 94B (dawny CODGiK), lub

b) przelewem – na poniższy numer konta:

- nr rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001 (Narodowy Bank Polski),

- właściciel rachunku: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,

- tytułem: "należy wpisać numer kancelaryjny z dokumentu opłaty (np. ASG.7211.5340.2014)"

E. U dostępnienie zamówionej usługi i udzielenie licencji na okresowe korzystanie z systemu ASG-EUPOS:

1. Po wpłynięciu środków finansowych na konto Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej następuje wygenerowanie i przydzielenie licencji ASG-EUPOS określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS (zwanej dalej "licencją ASG-EUPOS") – wzór licencji ASG-EUPOS stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia ws. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,

2. Równocześnie z przydzieleniem licencji ASG-EUPOS jest aktywowana zamówiona usługa, a informacja o uruchomieniu licencji jest wysyłana do użytkownika na podany adres e-mail (od tego momentu możliwe jest zalogowanie się do systemu i korzystanie z wykupionej usługi systemu ASG-EUPOS),

3. Po wniesieniu opłaty zostaje również przygotowany dokument wniesienia opłaty, który jest dokumentem księgowym potwierdzającym wniesienie opłaty.

4. Przydzielona licencja ASG-EUPOS i dokument wniesienia opłaty są przekazywane do użytkownika w postaci dokumentów elektronicznych – za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP albo na adres e-mail. Na wniosek użytkownika dokumenty te mogą być przesłane pocztą tradycyjną na wskazany adres.

Komunikat nr 3

Ulgi i zwolnienia z opłat za dane teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwanej dalej „znowelizowaną ustawą pgik”) przewiduje się dwie zasadnicze formy udostępniania danych obserwacyjnych GNSS i usług systemu ASG-EUPOS:

 1. na podstawie wniosku o udostępnienie danych – w odniesieniu do obserwacji (danych obserwacyjnych) GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz opracowanych danych satelitarnych, zgodnie z tabelą nr 4 i 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik,
 2. na podstawie licencji – za umożliwienie okresowego dostępu do usług systemu ASG-EUPOS, zgodnie z tabelą nr 17 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.

Wnioski o udostępnianie danych i udzielenie licencji określi rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty (zwane dalej „rozporządzeniem ws. udostępniania”)

 1. Udostępnianie satelitarnych danych obserwacyjnych teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z tabelą nr 4 i 15 znowelizowanej ustawy pgik.
  1. Zwolnienie z opłat za udostępnianie zbiorów satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS.
   1. Zgodnie z art. 40a ust 2. pkt 2 znowelizowanej ustawy pgik nie pobiera się opłaty za udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS:
    1. w celu edukacyjnym:
     1. jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
     2. uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
     3. podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
    2. w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
     1. jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.10)),
     2. podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    3. w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.11));

    W celu skorzystania z przysługującego zwolnienia z opłaty w odniesieniu do satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 4, poz. 6 i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik zainteresowana jednostka, uczelnia lub podmiot składa wniosek stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia ws. udostępniania (formularz C i C4), w którym w pozycji 9 zaznacza, że udostępnianie odbywa się na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy pzgik.

   2. Zgodnie z art. 40a ust 2. pkt 3 znowelizowanej ustawy pgik nie pobiera się opłaty za udostępnianie satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

    W celu skorzystania z przysługującego zwolnienia z opłaty w odniesieniu do satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 4, poz. 6 i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik zainteresowany wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych składa wniosek stanowiący załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku zgłoszenia prac geodezyjnych, zgłoszenia prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .
    Wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych dane systemu ASG-EUPOS są udostępniane na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych.

   3. Zgodnie z art. 40a ust 2. pkt 4 znowelizowanej ustawy pgik nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS na podstawie:
    1. art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76,poz. 489, z późn. zm.),
    2. art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

    W celu skorzystania z przysługującego zwolnienia z opłaty w odniesieniu do satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 4, poz. 6 i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik zainteresowany podmiot składa wniosek stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

  2. Stosowanie ulg w opłatach za udostępnianie zbiorów satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS

   Wysokości opłat za udostępnianie satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS określane są na podstawie iloczynu stawek podstawowych zawartych w tabeli nr 4, poz. 6 i tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik i właściwych współczynników korygujących. Do danych satelitarnych systemu ASG-EUPOS zastosowanie mają współczynniki korygujące K, LR, AJ i T, o których mowa ust. 3 pkt 1, 3, 6 i 7 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.

   W celu skorzystania z przysługującej ulgi w odniesieniu do satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 4, poz. 6 i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik zainteresowany podmiot wskazuje podstawę prawną do skorzystania z ulgi oraz dołącza kopie niezbędnych dokumentów.

 2. Udostępnianie usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS na podstawie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, zgodnie z tabelą nr 17 znowelizowanej ustawy pgik

  Zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt 1 znowelizowanej ustawy pgik organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej. Udostępnianie usług systemu ASG-EUPOS odbywa się na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia ws. udostępniania.

  Znowelizowana ustawa pgik nie przewiduje zwolnień i ulg dla żadnego podmiotu korzystającego z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS. Obliczanie należnej opłaty odbywa się zgodnie z wzorem określonym w tabeli 17 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.


Komunikat nr 2

Rejestracja w bazie danych użytkowników, składanie wniosków o udostępnienie danych i udzielenie licencji oraz wnoszenie opłat za dane i usługi systemu ASG-EUPOS (treść ujednolicona z uzupełnieniem 2a)

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwanej dalej "znowelizowaną ustawą pgik") przewiduje się dwie zasadnicze formy udostępniania danych obserwacyjnych GNSS i usług systemu ASG-EUPOS:

 1. na podstawie wniosku o udostępnienie danych – w odniesieniu do obserwacji (danych obserwacyjnych) GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (stacje ASG-EUPOS są punktami podstawowej osnowy geodezyjnej) oraz opracowanych danych satelitarnych, zgodnie z tabelą nr 4 i 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik,
 2. na podstawie licencji – za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, zgodnie z tabelą nr 17 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.

Wnioski o udostępnianie danych i udzielenie licencji określi rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty (zwane dalej "rozporządzeniem ws. udostępniania")

1. Udostępnianie satelitarnych danych obserwacyjnych na podstawie wniosku o udostępnienie danych z pzgik, zgodnie z tabelą nr 4 i 15 znowelizowanej ustawy pgik

Udostępnianie danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (CORS) odbywać się będzie zgodnie z tabelą nr 4 poz. 6 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik poprzez serwis POZGEO D systemu, na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia ws. udostępniania (szczegóły udostępniania podane są w tabeli 1).

Tabela 1. Udostępnianie danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych

Wyszczególnienie Wysokość opłaty za dane z jednej stacji referencyjnej w zależności od liczby stacji referencyjnych i okresu udostępniania obserwacji (w zł)
> 30 dób > 1 i ≤ 30 dób ≤ 1 doby
Udostępnianie satelitarnych danych obserwacyjnych dotyczących podstawowej osnowy geodezyjnej* (serwis POZGEO D)
dla nie więcej niż 10 stacji referencyjnych 10,00 5,00 3,00
dla liczby stacji od 11 do 100 7,00 3,50 2,10
dla więcej niż 100 stacji referencyjnych 3,00 1,50 0,90

* stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS są punktami podstawowej osnowy geodezyjnej

Udostępnianie opracowanych danych obserwacyjnych GNSS dla wirtualnych stacji referencyjnych (VRSTM) odbywać się będzie zgodnie z tabelą nr 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik poprzez serwis POZGEO D systemu na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia ws. udostępniania (szczegóły udostępniania podane są w tabeli 2).

Tabela 2. Udostępnianie danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych

Wyszczególnienie Wysokość opłaty za opracowane dane satelitarne dla jednej stacji VRS w zależności od liczby stacji (w zł)
Udostępnianie opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych dla stacji VRS (serwis POZGE D)
dla nie więcej niż 10 stacji VRS 5,00
dla liczby stacji VRS od 11 do 100 3,50
dla więcej niż 100 stacji VRS 1,50

Udostępnianie opracowanych danych obserwacyjnych GNSS użytkownika odbywać się będzie zgodnie z tabelą nr 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik poprzez serwis POZGEO systemu na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia ws. udostępniania (szczegóły udostępniania podane są w tabeli 3).

Tabela 3. Udostępnianie danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych

Wyszczególnienie Wysokość opłaty za opracowane dane satelitarne dla jednego punktu w zależności od liczby punktów (w zł)
Udostępnianie opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS przesłanych przez użytkownika w formacie RINEX (serwis POZGEO)
dla nie więcej niż 10 punktów sytuacyjnych 5,00
dla liczby punktów sytuacyjnych od 11 do 100 3,50
dla więcej niż 100 punktów sytuacyjnych 1,50

2. Dostęp do usług systemu ASG-EUPOS na podstawie wniosku o wydanie licencji, zgodnie z tabelą nr 17 znowelizowanej ustawy pgik

Udostępnianie usług systemu ASG-EUPOS odbywać się będzie zgodnie z tabelą nr 17 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik poprzez serwisy NAWGEO, KODGIS, NAWGIS i POZGEO D systemu na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia ws. udostępniania (szczegóły udostępniania podane są w tabeli 4).

Tabela 4. Udostępnianie usług systemu ASG-EUPOS

Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zależności od okresu udostępniania usługi (w zł)
1 rok 6 miesięcy 1 miesiąc 1 tydzień
1. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych RTN (serwis NAWGEO)
1. Usługa dotyczy dostępu do portów:
- 8080, 2101 (sieć ogólnopolska GPS),
- 2103, 2104, 2105 (podsieci regionalne GPS+GLONASS)
2. Udostępniane strumienie danych*:
- NAWGEO_VRS_3_1,
- NAWGEO_VRS_2_3,
- NAWGEO_MAC_3_1,
- NAWGEO_VRS_CMR,
- SLASK_VRS_3_1,
- MAZ_VRS_3_1,
- POM_VRS_3_1.
1500,00 810,00 180,00 54,00
2. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej RTK (serwis NAWGEO)
1. Usługa dotyczy dostępu do portów: 8082, 8083, 8084, 8085
2. Udostępniane strumienie danych*:
- NAWGEO_POJ_3_1,
- XXXX_RTCM_3_1,
- XXXX_RTCM_2_3
gdzie: XXXX- czteroznakowe oznaczenie fizycznej stacji referencyjnej
700,00 378,00 84,00 25,20
3. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych różnicowych DGPS (serwisy: KODGIS i NAWGIS)
1. Usługa dotyczy dostępu do portu: 8081
2. Udostępniane strumienie danych*:
- KODGIS
- NAWGIS_Polnoc
- NAWGIS_Poludnie
300,00 162,00 36,00 10,80
4. Licencja na udostępnianie satelitarnych obserwacji odnoszących się do stacji referencyjnych (serwis POZGEO D)
Usługa umożliwia pobieranie obserwacji GNSS z fizycznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (CORS)**. 1000,00
(limit 3000 godzin obserwacji)
540,00
(limit 1500 godzin obserwacji)
120,00
(limit 250 godzin obserwacji)
36,00
(limit 70 godzin obserwacji)
5. Licencja na udostępnianie satelitarnych obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych - wirtualnych stacji referencyjnych (serwis POZGEO D)
Usługa okresowego dostępu do serwis POZGEO D w zakresie obserwacji z wirtualnych stacji referencyjnych (VRSTM). 1200,00
(limit 3000 godzin obserwacji)
648,00
(limit 1500 godzin obserwacji)
144,00
(limit 250 godzin obserwacji)
43,20
(limit 70 godzin obserwacji)

* w przypadku wątpliwości jakie dane korekcyjne są obecnie wykorzystywane przez użytkownika, a co za tym idzie jaką wykupić licencję, należy sprawdzić w konfiguracji odbiornika jaki jest ustawiony strumień danych korekcyjnych NTRIP i odszukać go w powyższej tabeli,
** nie są dostępne satelitarne dane obserwacyjne z zagranicznych stacji referencyjnych i stacji zarządzanych przez inne podmioty niż Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Licencje na okresowe korzystanie z usług systemu ASG-EUPOS nie są przypisane do urządzenia pomiarowego i mogą być przenoszone pomiędzy urządzeniami, natomiast jedna licencja nie uprawnia do połączenia z usługą systemu ASG-EUPOS za pomocą więcej niż jednego z tych urządzeń jednocześnie. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usługi w ramach licencji jest osoba lub podmiot wskazany na licencji, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wzór licencji stanowi załącznik nr 8 do rozporządzeniem ws. udostępniania.

Licencje na udostępnianie danych korekcyjnych (tabela 4 poz. 1-3) umożliwiają dostęp do wszystkich strumieni danych korekcyjnych w ramach danej usługi. Przykładowo, licencja na udostępnienie danych korekcyjnych RTN umożliwia połączenie z wszystkimi ogólnopolskimi strumieniami danych korekcyjnych NAWGEO_xxx_x_x oraz z regionalnymi podsieciami GPS+GLONASS, licencja na udostępnianie danych z pojedynczych stacji RTK pozwala na dostęp do danych korekcyjnych ze wszystkich pojedynczych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS z terenu Polski.

Licencje na udostępnianie danych korekcyjnych RTN nie uprawnia do korzystania z danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej RTK lub danych różnicowych DGPS i odwrotnie.

3. Procedura pozyskania danych systemu ASG-EUPOS, o których mowa w tabeli 4 i 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik

W przypadku zamówienia danych obserwacyjnych z systemu ASG-EUPOS, o których mowa w tabeli 4 lub 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik obowiązuje procedura opisana w ust. 3 powyżej z następującymi wyjątkami:

 1. Zamawianie danych odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie danych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia ws. udostępniania;
 2. Użytkownikowi jest przekazywana licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, wzór licencji stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia ws. udostępniania;
 3. Użytkownik otrzymuje zmówione dane na elektronicznym nośniku danych albo za pomocą usługi sieciowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Komunikat nr 1

Wprowadzenie opłat za korzystanie z danych i usług systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS

W związku z przyjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwanej dalej "znowelizowaną ustawą pgik") uprzejmie informujemy, że od dnia 12.07.2014 r. (data wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy pgik) będą pobierane opłaty za usługi oraz dane systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS.

Wprowadzenie opłat jakkolwiek mogące być dokuczliwe dla użytkowników korzystających dotychczas nieodpłatnie z systemu ASG-EUPOS jest niezbędne dla zapewnienia rozwoju systemu. Wysokość opłat została skalkulowana na najniższym możliwym poziomie, przy uwzględnieniu z jednej strony realnych cen i kosztów utrzymania w Polsce, a z drugiej wielkości środków finansowych niezbędnych do odtworzenia infrastruktury teleinformatycznej systemu ASG-EUPOS. Zapewniona została również możliwość zindywidualizowanego wyboru sposobu korzystania z usług i danych systemu ASG-EUPOS.

Z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy pgik przestaną obowiązywać dotychczasowe zasady rejestracji użytkowników w systemie ASG-EUPOS oraz regulamin korzystania z systemu ASG-EUPOS. Dotychczasowe subskrypcje na korzystanie z systemu ASG-EUPOS zostaną zakończone (wyłączenie nastąpi o godzinie 23:59 dnia poprzedzającego wejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy pgik), co oznacza, że dostęp do usług systemu ASG-EUPOS zostanie zamknięty dla wszystkich użytkowników, a niezrealizowane zlecenia w serwisach statycznych POZGEO i POZGEO D zostaną anulowane. Nastąpi również wyłączenie serwisu POZGEO DF umożliwiającego samodzielne pobieranie plików obserwacyjnych w formacie RINEX za pośrednictwem serwera FTP.

Należy mieć również na uwadze, że będą musiały ulec zmianie protokoły udostępniania danych i dotychczasowe adresy dostępowe do niektórych usług systemu ASG-EUPOS. Przydzielanie nowych subskrypcji na dostęp do serwisów systemu ASG-EUPOS rozpocznie się w dniu wejścia znowelizowanej ustawy pgik w życie o godz. 7.30, zgodnie z kolejnością składania wniosków i wnoszenia opłat.

Przewiduje się dwie zasadnicze formy udostępniania danych obserwacyjnych i usług systemu ASG-EUPOS:

 • na podstawie wniosku o udostępnienie danych – w odniesieniu do obserwacji (danych obserwacyjnych) GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (stacje ASG-EUPOS są punktami podstawowej osnowy geodezyjnej) oraz opracowanych danych satelitarnych, zgodnie z tabelą nr 4 i 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik,
 • na podstawie licencji – za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, zgodnie z tabelą nr 17 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.

Informację na temat wysokości przewidywanych opłat za usługi i dane, wzory wniosków o udostępnienie danych lub udzielenie licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS oraz nowych procedur rejestracji użytkowników w systemie ASG-EUPOS będzie można znaleźć pod adresem: http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=payment.

Mając na uwadze uniknięcie nagromadzenia się znacznej liczby wniosków o udostępnienie danych i usług systemu ASG-EUPOS w pierwszych dniach po wejściu w życie znowelizowanej ustawy pgik zachęcamy do wcześniejszej rejestracji zarówno w bazie danych klientów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który będzie odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków i opłat, jak i w nowej bazie danych użytkowników systemu ASG-EUPOS. Szczegółowe informacje o terminach i sposobie wcześniejszego rejestrowania się w obu bazach podane zostaną do wiadomości w osobnym komunikacie.

Zachęcamy do śledzenia działu aktualności na stronach: http://www.gugik.gov.pl i http://www.asgeupos.pl, gdzie będą zamieszczane kolejne komunikaty zwierające szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia opłat.

Jednocześnie informujemy, że zespół administratorów ASG-EUPOS służy wszelką pomocą w wyjaśnianiu procedur rejestracji użytkowników i zamawiania usług i danych systemu ASG-EUPOS (dane kontaktowe pod adresem: http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=contact), a jeżeli niezbędne będzie otrzymanie wyjaśnienia na piśmie, pytania należy wysyłać na adres e-mail: biuro.eupos@gugik.gov.pl.