Serwisy (usługi)


POZGEO D

Serwis POZGEO D przeznaczony jest dla użytkowników obeznanych z metodyką opracowania obserwacji satelitarnych. Jego zadaniem jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz utworzonych wirtualnych stacji referencyjnych.

Parametry ustalane przez użytkownika dotyczą wyboru stacji referencyjnych, określenia daty obserwacji, długości sesji obserwacyjnych oraz interwału rejestracji. w przypadku stacji wirtualnych należy dodatkowo określić współrzędne, dla których ma być wygenerowana. Aktualnie dostęp do serwisu POZGEO D realizowany jest dwoma drogami:

1. poprzez wnioski (C i C4) na których użytkownik wskazuje wybrane stacje referencyjne lub współrzędne stacji wirtualnych VRS, a także daty oraz godziny początku i końca plików obserwacyjnych, wraz z interwałem obserwacji.

2. poprzez wniosek (o umożliwienie okresowego korzystywania z usług systemu ASG-EUPOS), który umożliwi użytkownikowi ściąganie wybranych danych obserwacyjnych z poziomu przeglądarki internetowej.

W pierwszym przypadku, przygotowane dane obserwacyjne są umieszczane na serwerze FTP, a użytkownik otrzymuje dane do zalogowania się na serwer. W drugim przypadku pliki obserwacyjne można pobrać z poziomu przeglądarki internetowej lub wysyłać na swój adres e-mail.

Obcenie dane obserwacyjne są udostępniane w formatach: RINEX 2.1x oraz RINEX 3.0x. Proszę pamiętać, że wyłącznie w formacie RINEX 3.0x zapisywane są obserwacje MultiGNSS, czyli: GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou. Należy pamiętać, że w systemie ASG-EUPOS dane obserwacyjne z satelitów Galileo oraz BeiDou są zapisywane wyłącznie dla stacji włączonych do sieci EPN.

Opracowanie danych obserwacyjnych

Ze względu na dodatkową możliwość wygenerowania wirtualnych stacji referencyjnych, użytkownik może opracować dane obserwacyjne w oparciu o dwa podejścia. Pierwsze jest klasycznym przykładem dla postprocessingu, w którym stacje referencyjne ASG-EUPOS stanowią nawiązanie dla sieci wyznaczanych wektorów. Uzyskiwana dokładność uzależniona jest od klasy sprzętu pomiarowego, środowiska pomiarowego oraz długości sesji obserwacyjnej.

Podejście pierwsze - klasyczne
Rys. 1. Podejście pierwsze - klasyczne
Podejście drugie - VRS
Rys. 2. Podejście drugie - z wykorzystaniem VRS

Drugie podejście wykorzystujące wirtualne stacje referencyjne, pozwala na obliczenie wektorów dla krótkich sesji obserwacyjnych. Dokładność wyznaczanego wektora pozostaje w zależności od jego długości i czasu obserwacji tj. im dłuższe wektory, zalecana jest dłuższa sesja obserwacyjna. W przypadku krótkiej sesji obserwacyjnej istnieje możliwość skrócenia wyznaczanych wektorów poprzez utworzenie w otoczeniu wyznaczanego punktu wirtualnych stacji referencyjnych. Mogą one stanowić nowe nawiązanie lub wzmocnienie konstrukcji opracowywanej sieci. Należy jednak pamiętać, ze takie nawiązanie nie bedzie już dokładnościowo tej samej klasy co punkty stacji referencyjnych.

W przypadku generowania wirtualnych stacji referencyjnych należy pamiętać że plik obserwacyjny jest przygotowywany w oparciu o najbliższą stację referencyjną (przejmuje także charakterystykę jej anteny). Aby zagwarantować poprawność obliczeń należy tak wybierać współrzędne stacji wirtualnych aby były generowane w oparciu o różne stacje fizyczne.Oznaczenie plików RINEX

Przyjęta konwencja, nazwewnictwa plików RINEX generowanych przez system ASG-EUPOS:

aaaabbbc.YYd gdzie:

  • aaaa – czteroznakowy identyfikator stacji, np. BILG;
  • bbb – trzycyfrowe oznaczenie kolejności dnia w roku, np. 198,
  • c – sesja obserwacyjna, oznaczana kolejnymi literami alfabetu, A,B,C …, przy czym sesja A zawiera obserwacje z godziny 0:00:00 – 0:59:59, sesja B z godziny 1:00:00 – 1:59:59 czasu UTC itd.;
  • YY – dwucyfrowe oznaczenie kolejności roku w stuleciu, np. 12;
  • d – rodzaj pliku RINEX: o – obserwacyjny, d- obserwacyjny Compact RINEX;

W przypadku problemów z przeliczaniem poszczególnych dat na dni roku, potrzebnym do poprawnego określenia nazwy pliku, można do tego celu wykorzytstać udostępniony na stronie kalendarz.: