Projekty


Założenie systemu ASG-EUPOS

Projekt wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS został zrealizowany przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu Przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line.

EU Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
SPO WKP Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 2 sierpnia 2005 r. Wtedy też rozpoczęły się prace nad przygotowaniem dokumentacji oraz specyfikacji na potrzeby przetargu, który ogłoszony został w połowie następnego roku.

Ogólny budżet projektu ASG-EUPOS wyniósł 29 912 tys. zł w tym wydatki kwalifikowane wyniosły 29 519 tys. zł z czego kwota 22 139 tys. zł (75% wydatków kwalifikowanych) stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 02 stycznia 2007 r. została zawarta umowa na "Założenie wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski" pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a konsorcjum firm: WASKO S.A., Geotronics Polska Sp. z o.o. oraz Trimble Europe BV.

Udostępnienie systemu ASG-EUPOS dla użytkowników przypada na dzień 2 czerwca 2008 r. W ramach projektu zrealizowana została instalacja 75 nowych stacji referencyjnych, 2 centrów zarządzających oraz dostawa 65 mobilnych odbiorników GNSS.