Serwisy (usługi)


KODGIS

Istnieje duża grupa użytkowników, dla których wysoka dokładność metod RTK jest zbyteczna, natomiast dokładność pozycji autonomicznej jest zbyt niska. System ASG-EUPOS pozwala na uzyskanie podwyższonej dokładności pomiarów w trybie różnicowym DGNSS przy zastosowanie odbiorników jednoczęstotliwościowych.

Serwisy KODGIS i NAWGIS, zbliżone do siebie pod względem sposobu działania, przeznaczone są do mniej dokładnych wyznaczeń współrzędnych przy użyciu tańszych, kodowych odbiorników GNSS. Standardowy format RTCM zastosowany w serwisie KODGIS jest rozpoznawany przez wszystkie odbiorniki wyposażone w funkcję DGPS.

Serwis KODGIS przeznaczony jest głównie do wykonywania pomiarów na potrzeby budowy lub aktualizacji systemów informacji przestrzennej. Dla tego typu systemów wyznaczenie współrzędnych z dokładnością kilkudziesięciu centymetrów jest w zupełności wystarczające. Serwis KODGIS może być również wykorzystywany do wspomagania służb ratowniczych, w drogownictwie, archeologii, rolnictwie, leśnictwie, energetyce, telekomunikacji, turystyce i rekreacji, automatycznej nawigacji, itp. Wszędzie tam użytkownicy mogą stosować tańsze kodowe odbiorniki jednoczęstotliwościowe i korzystać z poprawek serwisu KODGIS, celem podniesienia dokładności wyznaczanych współrzędnych.

Wykorzystując dane korekcyjne serwisu KODGIS można uzyskać powtarzalność wyznaczeń współrzędnych nie gorszą niż ±0,25 m w poziomie, co sprawia że wiele firm zajmujących się opracowaniami kartograficznymi i GIS będzie mogło wykorzystać ten serwis do wykonania niezbędnych pomiarów. Żeby system ASG-EUPOS mógł wygenerować dane korekcyjne dla danego użytkownika o takiej dokładności wymagane jest przesłanie przybliżonej pozycji odbiornika w formacie NMEA GGA. Podobnie jak w przypadku RTK system generuje dane korekcyjne właściwe dla danego rejonu i wysyła je do odbiornika użytkownika w formacie RTCM. Różnica polega na rodzaju danych zawartych w wiadomościach RTCM, które w przypadku serwisu KODGIS zawierają jedynie obserwacje kodowe. Poniższa tabela przedstawia numery i interwały wiadomości RTCM wysyłanych do użytkownika serwisu KODGIS podczas wykonywania pomiaru.

PortNazwa strumieniaFormat poprawkiNumery i interwały (w sekundach) wiadomości RTCM
8081KODGIS RTCM 10402.3 1 (1), 3 (6), 31 (1), 59 (9)

  • Msg. 1 - obserwacje kodowe GPS
  • Msg. 31 - obserwacje kodowe GLONASS
  • Msg. 3 - informacje dot. stacji referencyjnej
  • Msg. 59 - dodatkowe informacje dot. VRS

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dane przesyłane są protokołem NTRIP, wymagającym od użytkownika autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła. Dane do logowania w serwisach ASG-EUPOS użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się w systemie.