Serwisy (usługi)


Uwaga! Dane korekcyjne GPS+GAL+BLO+BDS z pojedynczych stacji referencyjnych zostały udostępnione na porcie 8086.

Caster: 91.198.76.2 lub system.asgeupos.pl
Porty: RTCM 3.1 (GPS+GLO): 8082, 8083
Porty: RTCM 3.2 MSM5 (GPS+GAL+BLO+BDS): 8086

Dane korekcyjne z pojedynczej stacji referencyjnej (RTK)

Dane korekcyjne z pojedynczej stacji referencyjnej (ang. Real Time Kinematic) umożliwiają wykorzystanie podstawowej technologii pomiarów kinematycznych GNSS, pozwalającej na wyznaczenie pozycji odbiornika w czasie rzeczywistym z dokładnością pojedynczych centrymetrów. Dane korekcyjne przesyłane z wybranej przez użytkownika stacji ASG-EUPOS zawierają między innymi, obserwacje GNSS zbierane przez daną stację referencyjną. W oparciu o dane korekcyjne ze stacji referencyjnej, algorytmy odbiornika ruchomego rugują główne źródła błędów w pomiarach satelitarnych (błędy zegarów satelitów, błędy zagara odbiornika, błędy orbit, wpływ troposfery) i pozwalają uzyskać aktualną pozycję względem stacji referencyjnej.


Powtarzalność wyznaczeń współrzędnych danego punktu względem pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) jest zależna od:

  • odległości od stacji referencyjnej (w bardzo dużym stopniu),
  • warunków jonosferycznych (aktywności Słońca),
  • lokalnych warunków pomiarowych,
  • wykorzystywanego sprzętu GNSS.
Duże znaczenie dla dokładności pozycji wyznaczonej przy wykorzystywaniu danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej ma odległość odbiornika użytkownika (odbiornika ruchomego) od stacji referencyjnej. Wraz ze wzrostem odległości odbiornika ruchomego od stacji referencyjnej, wzrastają rozbieżności wpływu błędów geometrycznych i jonosferycznych, na obserwacje GNSS obu odbiorników. Bezpośrednio wpływa to na zmnieszenie dokładności (zwiększenie wahań) otrzymywanej pozycji przez odbiornik użytkownika (odbiornik ruchomy).

Na podstawie testów serwisów ASG-EUPOS oszacowano, że dokładność pozycji RTK wyznaczonej przy odległościach nie przekraczających 15 km od stacji referencyjnej jest lepsza niż: 0,03 m w poziomie oraz 0,05 m w pionie (z prawdopodobieństwem 95%). W przypadku pomiarów w miejscach oddalonych od stacji referencyjnych o ponad 10 km, zaleca się stosowanie sieciowych danych kroekcyjnych RTN (ang. Network RTK).Zależność rozrzutu otrzymywanych współrzędnych płaskich (X, Y) w pomiarach RTK (1 sekundowych) GPS+GLO, w zależności od odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS. Pomiary testowe były wykonywane jednocześnie, jednym modelem odbiornika. Rozrzut współrzędnych może się różnic w zależności od warunków jonosferycznych i troposferycznych.

Podczas nawiązywania połączenia z ASG-EUPOS użytkownicy wybierają stację referencyjną, względem której będą wykonywać pomiary. Powinna to być najbliższa dziaająca stacja referencyjna. Nawiązanie połączenia ze stacją referencyjną nie wymaga (w przeciwieństwie do usługi RTN) wysłania aktualnej pozycji odbiornika. Wyjątek stanowią strumienie: RTK4G_MULTI_RTCM32 (port 8086) oraz strumień NAWGEO_POJ_3_1 (porty 8082 i 8083), które łączą użytkownika z najbliższą, działającą stacją referencyjną, na podstawie pozycji odbiornika przesłanej w depeszy NMEA.

Po zalogowaniu się na serwerze systemu (system.asgeupos.pl) użytkownik wybiera odpowiadający mu strumień danych korekcyjnych. Poniżej wyszczególniono wszystkie dostępne w ramach licencji na dostęp do danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) formaty danych z podziałem na porty, na których są udostępnione:

Nr portuSystemy satelitarneNazwa strumieniaFormat danychOpis
8086 GPS+GLO+GAL+BDS* RTK4G_MULTI_RTCM32 RTCM 10403.2 (MSM5)Automatyczny wybór najbliższej stacji referencyjnej
8086 GPS+GLO+GAL+BDS* xxxx_RTCM_3_2** RTCM 10403.2 (MSM5)
8082, 8083 GPS+GLO NAWGEO_POJ_3_1 RTCM 10403.1Automatyczny wybór najbliższej stacji referencyjnej
8082-8083 GPS+GLO xxxx_RTCM_3_1** RTCM 10403.18082 - Polska północna, 8083 - Polska południowa
8084-8085 GPS xxxx_RTCM_2_3** RTCM 10402.38084 - Polska północna, 8085 - Polska południowa
* dostępność GAL oraz BDS jest zależna od systemów śledzonych przez daną stację referencyjną
** xxxx – identyfikator stacji referencyjnej

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dane przesyłane są protokołem NTRIP, wymagającym od użytkownika autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła. Zaleca się korzystanie z protokołu NTRIP w wersji 2.0. Dane do połączenia się z serwisami ASG-EUPOS (Nazwa organizacji, Nazwa użytkownika i hasło) użytkownik nadaje podczas rejestracji w systemie lub w trakcie wykupywania dostępu do usugi.


Systemy satelitarne udostępniane w ramach usługi "dane korekcyjne RTK" przez poszczególne stacje referencyne ASG-EUPOS