Serwisy (usługi)


POZGEO


Serwis POZGEO przeznaczony jest do obliczeń w trybie postprocessingu obserwacji GPS wykonywanych metodą statyczną. Do obliczeń wykorzystywane są obserwacje fazowe z odbiorników jedno i dwuczęstotliwościowych, przekonwertowane do ustalonego formatu danych obserwacyjnych.

Dostęp do serwisu realizowany jest przez stronę internetową systemu system.asgeupos.pl. Po zalogowaniu się użytkownik może przesłać dane obserwacyjne za pomocą przygotowanego formularza zgłoszeń. Po przesłaniu pliku obserwacyjnego, jest on sprawdzany pod względem poprawności formatu, a następnie przekazywany do aplikacji automatycznego postprocessingu realizowanego poprzez Automatic Postprocessing Software for Trimble Application (APPS). Oprogramowanie prowadzi obliczenia bazując na podwójnych różnicach obserwacji fazowych. Dodatkową cecha oprogramowania jest korzystanie z absolutnych kalibracji dla anten GPS.

Obliczenia dla przesłanych plików obserwacyjnych wykonywane są w oparciu o 6 najbliższych stacji referencyjnych, do których wyznaczone wektory spełniają określone kryteria dokładnościowe. Na ich podstawie realizowane jest wyrównanie, którego wynikiem są współrzędne stacji w układzie ETRF2000 (ang. European Terrestrial Reference Frame). Dodatkowo współrzędne są przeliczane do układów 2000, 1992 oraz 1965. w zależności od daty wprowadzenia pliku obserwacyjnego do obliczeń używane są orbity nawigacyjne, IGS-rapid lub IGS-final. Ponieważ serwis POZGEO, jest serwisem automatycznym, prosimy zweryfikować czy nazwa modelu anteny, podana w nagłówku pliku RINEX jest zgodna z jej oznaczeniem w pliku igs08.atx. W przeciwnym wypadku, w obliczeniach nie zostanie uwzględniony model centrum fazowego anteny.

Obliczenia w serwisie POZGEO wykonywane są dla plików obserwacyjnych spełniających poniższe kryteria:

Format pliku:

Obserwacje pochodzące z systemów GNSS powinny być zapisane w formacie RINEX v2.x (ang. Receiver Independent Exchange Format). System wykorzystuje jedynie pliki obserwacyjne (rozszerzenie np .16o - dla roku 2016). Do serwisu POZGEO nie są przyjmowane pliki w formacie RINEX v3 oraz pliki nawigacyjne i meteorologiczne. Aby plik został dobrze rozpoznany przez system, istotne jest aby nagłówek pliku RINEX zawierał następujące wpisy:

RINEX VERSION / TYPE
PGM / RUN BY / DATE
MARKER NAME
OBSERVER / AGENCY
REC # / TYPE / VERS
ANT # / TYPE
APPROX POSITION XYZ
ANTENNA: DELTA H/E/N
WAVELENGHT FACT L1/2
# / TYPES OF OBSERV
INTERVAL (wpis opcjonalny, zaleca się jego stosowanie)
TIME OF FIRST OBS
TIME OF LAST OBS (wpis opcjonalny, zaleca się jego stosowanie)
END OF HEADER

Po zakończeniu nagłówka, kolejnym wpisem powinna być definicja epoki obserwacyjnej np.:

08 06 24 12 05 30.000000 0 4G07G08G10G13

Wysokość anteny w pliku Rinex (wpisywana w lini ANTENNA: DELTA H/E/N) powinna być odniesiona do punktu ARP (ang. Antenna Reference Point). Punkt ten zazwyczaj okreslany jest jako spód mocowania anteny.

Specyfikację standardu RINEX (wersja 2.11) znajdą Państwo w zakładce Do pobrania → Akty prawne i standardy techniczne.

Liczba satelitów

Obliczenia w serwisie POZGEO prowadzone są dla obserwacji statyczncyh wykonanych jednoczesnie do 4 satelitów GPS. Jest to mimimum jakie wynika z matematycznego zagadnienia wyznaczania pozycji w sytemie GPS (wyznaczenie współrzędnych XYZ oraz poprawki do czasu dla zegara odbiornika). Zalecaną liczbą satelitów dla tego serwisu powinna być większa lub równa 5.

Rozmiar pliku

Maksymalny rozmiar pliku jaki może zostać przesłany w celu wykonania obliczeń wynosi 17 MB. Aby ograniczyć rozmiar, pliki obserwacyjne można ograniczyć do obserwacji C1, P1, P2, L1, L2. Wyłącznie takie sygnały brane są do obliczeń.

Orbity nawigacyjne

Do obliczeń w serwisie wykorzystywana jest jedna z trzech dostępnych orbit: orbita transmitowana (Broadcast), IGS-Rapid oraz IGS-Final. Dokładnośc oraz dostepność tych orbit przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Typ orbityDokładnośćDostępnośćInterwał
Broadcast~100 cmczas rzeczywistyparametry orbity
IGS-Rapid~2.5 cm17-41 godzinpozycja co 15 minut
IGS-Final~2.5 cm12-18 dnipozycja co 15 minut
Tabela 1. Dokładnoś oraz dostępność różnych typów orbit. Źródło: IGS Product Table

Pomimo tego, że błędy orbit są w dużym stopniu eliminowane zalecaną orbitą do obliczeń jest orbita IGS-Rapid, zdecydowanie przewyższająca dokładnością orbitę Broadcast. Będzie ona dostępna jezeli plik obserwacyjny zostanie przesłany do serwisu od 1 do 2 dni po zakończeniu pomiarów.

Okres obserwacji:

Pliki obserwacyjne przesyłane do obliczeń powinny być dłuższe niż 15 minut i krótsze niż 24 godziny. Przy czym musza spełniać dodatkowe warunki odnośnie ilości zarejestrowanych epok pomiarowych. Ponieważ POZGEO jest serwisem automatycznym, zaleca się aby pliki obserwacyjne przesłane do obliczeń POZGEO zawierały przynajmniej 40 minut 1-sekundowych dwuczęstotliwościowych obserwacji fazowych GPS. W przeciwnym wypadku nie może być zagwarantowana dokładność obliczeń. Do czasu obserwacji wlicza się wyłącznie obserwacje do satelitów znajdujących się powyżej 10 stopni nad horyzontem.

Minimalna liczba epok dla których wykonywane są obliczenia to 720 (np. 15 minut obserwacji z interwałem 1 sekundy). Pliki obserwacyjne nie spełniające tego warunku są automatycznie odrzucane.

Maksymalna liczba wykorzystywanych epok: 3600 (np. 1 h obserwacji z interwałem 1 sekundy). w przypadku przekroczenia tej wartości, obserwacje są rozrzedzane do mniejszego interwału będącego wielokrotnością formatu podstawowego (np. z interwału 5 sekund do 10 sekund).

Czas /
interwał
obserwacji
1s5s10s15s30s60s
15 min900 180 90 60 30 15
30 min1800 360 180 120 60 30
45 min2700 540 270 180 90 45
1h3600 720 360 240 120 60
1h 15 min4500900 450 300 150 75
1h 30 min54001080 540 360 180 90
2 h7200 1440 720 480 240 120
3 h10800 2160 1080 720 360 180
4 h14400 2880 1440 960 480 240
5 h18000 3600 1800 1200 600 300
6 h21600 4320 2160 1440 720 360
7 h25200 5040 2520 1680 840 420
8 h28800 5760 2880 1920 960 480
9 h32400 6480 3240 2160 1080 540
10 h36000 7200 3600 2400 1200 600
11 h39600 7920 3960 2640 1320 660
12 h43200 8640 4320 2880 1440 720
13 h46800 9360 4680 3120 1560 780
14 h50400 10080 5040 3360 1680 840
15 h54000 10800 5400 3600 1800 900
16 h57600 11520 5760 3840 1920 960
17 h61200 12240 6120 4080 2040 1020
18 h64800 12960 6480 4320 2160 1080
19 h68400 13680 6840 4560 2280 1140
20 h72000 14400 7200 4800 2400 1200
21 h75600 15120 7560 5040 2520 1260
22 h79200 15840 7920 5280 2640 1320
23 h82800 16560 8280 5520 2760 1380
24 h86400 17280 8640 5760 2880 1440
Tabela 2. Zestawienie interwałów i czasu obserwacji, przyjmowanych do obliczeń przez serwis POZGEO.