Serwisy (usługi)


POZGEO D

Serwis POZGEO D przeznaczony jest dla użytkowników obeznanych z metodyką opracowania obserwacji satelitarnych. Jego zadaniem jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz plików z obserwacjami GNSS interpolowanych dla zadanej pozycji (Virtual RINEX).

Parametry ustalane przez użytkownika dotyczą wyboru stacji referencyjnych, określenia daty obserwacji, długości sesji obserwacyjnych oraz interwału rejestracji. w przypadku plików Virtual RINEX należy dodatkowo określić współrzędne, dla których ma być wygenerowany plik. Serwis POZGEO D jest dostępny poprzez stronę internetową systemu system.asgeupos.pl

Oznaczenie plików RINEX

Przyjęta konwencja, nazwewnictwa plików RINEX generowanych przez system ASG-EUPOS:

aaaabbbc.YYd gdzie:

  • aaaa – czteroznakowy identyfikator stacji, np. BILG;
  • bbb – trzycyfrowe oznaczenie kolejności dnia w roku, np. 198,
  • c – sesja obserwacyjna, oznaczana kolejnymi literami alfabetu, A,B,C …, przy czym sesja A zawiera obserwacje z godziny 0:00:00 – 0:59:59, sesja B z godziny 1:00:00 – 1:59:59 czasu UTC itd.;
  • YY – dwucyfrowe oznaczenie kolejności roku w stuleciu, np. 12;
  • d – rodzaj pliku RINEX: o – obserwacyjny, d- obserwacyjny Compact RINEX;

W przypadku problemów z przeliczaniem poszczególnych dat na dni roku, potrzebnym do poprawnego określenia nazwy pliku, można do tego celu wykorzytstać udostępniony na stronie kalendarz.

Przykład zamówienia danych obserwacyjnych z systemu ASG-EUPOS

Wybór danych obserwacyjnych ze stacji fizycznej lub wirtualnej (VRS)

ASG przykład

Wybór fizycznych stacji referencyjnych

ASG przykład

Wybór współrzędnych dla stacji wirtualnej (VRS) oraz wybór czasu obserwacji

ASG przykład