Transformacje współrzędnych


Transformacje współrzędnych między dowolnymi układami

Algorytmy odwzorowań Gaussa-Krügera i quasi - stereograficznego wraz z algorytmami przeliczeń elipsoidalnych w pełni już wystarczają do wykonania przejścia pomiędzy dowolnymi układami kartograficznymi tej samej lub różnych elipsoid odniesienia, zgodnie z podanym oddzielnie schematem ogólnym.

W przypadku, gdy układem pierwotnym lub wynikowym (wtórnym) jest układ "1965" to w świetle Instrukcji Technicznej G-2 oraz Wytycznych Technicznych G-1.10 należy wykonać dodatkową korektę wynikającą z lokalnych odchyleń matematycznego układu "1965" od jego rzeczywistej realizacji przez państwowe osnowy geodezyjne.

W przypadku, gdy przeliczenie dotyczy osnów geodezyjnych, wówczas operacje korekcyjne wykonuje się w oparciu o istniejące w danym obszarze punkty osnów wyższych klas jako punkty dostosowania. Na operację korekcyjną składa się:

  • liniowa transformacja konforemna (Helmerta), realizująca przesunięcie, obrót i zmianę skali,
  • korekta post-transformacyjna Hausbrandta, dokonująca usunięcia odchyłek na punktach dostosowania i ich wyrównanie na wszystkich punktach transformowanych.

W każdym przypadku punkty dostosowania powinny być rozmieszczone równomiernie w obszarze istotnie wykraczającym poza obszar punktów dostosowania. Szczegóły w tym względzie są zawarte w Wytycznych Technicznych G-1.10.

W przypadku, gdy transformacji podlegają punkty sytuacyjne mapy (w szczególności treść mapy w zapisie rastrowym lub wektorowym) wówczas korektę można realizować wielomianem stopnia wyższego niż 1, biorąc jednak pod uwagę większą liczbę punktów dostosowania z obszaru pokrywającego z pewnym "zapasem" obszar transformowany, a w szczególności z obszaru całej strefy.