Transformacje współrzędnych


Odwzorowanie Gaussa-Krügera

Jest to odwzorowanie wiernokątne walcowe poprzeczne elipsoidy. Prawa odwzorowawcze definiuje się jednoznacznie kładąc obok generalnej wiernokątności warunek prostoliniowości i izometryczności odwzorowania południka osiowego (powierzchnia walcowa jest styczna wzdłuż tego południka do elipsoidy). Na płaszczyźnie odwzorowawczej definiujemy układ współrzędnych tak, że osie x, y układu pokrywają się odpowiednio z prostoliniowymi obrazami południka osiowego i równika (obrazem równika jest linia prosta prostopadła do obrazu południka).

Przytaczamy metodę Krügera jako najbardziej efektywną numerycznie metodę realizacji odwzorowania. Polega ona na zastosowaniu trzech przekształceń:

  • wiernokątne odwzorowanie całej powierzchni elipsoidy na całą sferę (powierzchnię kuli), znane jako odwzorowanie Lagrange'a,
  • wiernokątne - walcowe - poprzeczne odwzorowanie sfery na płaszczyznę (odwzorowanie poprzeczne Mercatora),
  • wiernokątne przekształcenie płaszczyzny Mercatora na płaszczyznę Gaussa-Krügera (odwzorowane Krügera) tak, aby był spełniony warunek odwzorowania dotyczący izometryczności południka środkowego.

Gdyby modelem Ziemi nie była elipsoida lecz kula, cały problem sprowadzałby się tylko do etapu drugiego, a odwzorowanie Gaussa-Krügera byłoby identyczne z odwzorowaniem poprzecznym Mercatora. Ogólny algorytm odwzorowania Gaussa-Krügera można zatem zapisać symbolicznie:

Algorytm przeliczenia "wprost":

Algorytm przeliczenia "odwrotnego":

Uwagi:
Przekształcenie Krügera jest zapisane w dziedzinie zespolonej. Rozłożenie do postaci funkcji skalarnych jest podane np. w Wytycznych Technicznych G-1.10. Stałe współczynniki funkcji przekształcenia zapisano w oddzielnej tabeli, zarówno dla elipsoidy GRS-80 jak też dla elipsoidy Krasowskiego. Tamże podano również odpowiednie dla elipsoid wartości promienia R[0] - jest to promień sfery Lagrange'a , której długość południka jest identyczna z długością południka elipsoidy).

Tabela współczynników odwzorowań GAUSSA-KRÜGERA i LAGRANGE'A: