Transformacje współrzędnych


Transformacja współrzędnych kartezjańskich (przejście pomiędzy elipsoidami GRS-80 i Krasowskiego)

Jest to transformacja trójwymiarowa przez podobieństwo, zdefiniowana jednoznacznie przez 7 parametrów, t.j. 3 składowe przesunięcia wzajemnego środków elipsoid, 3 kąty obrotów osi jednego układu względem drugiego oraz 1 parametr zmiany skali. Zadanie to realizują wzory praktyczne (podane stałe są funkcjami 7 geometrycznych parametrów przekształcenia):

Z elipsoidy GRS-80 na elipsoidę KRASOWSKIEGO:

Z elipsoidy KRASOWSKIEGO na GRS-80 (jako zadanie odwrotne):

Uwaga:
Podane wielkości pochodzą z Wytycznych Technicznych G-1.10. Parametry zostały wyznaczone przez GUGiK w oparciu o punkty sieci POLREF, posiadających współrzędne geodezyjne, wyznaczone niezależnie w obu układach elipsoidalnych.