Transformacje współrzędnych


Przeliczenie współrzędnych geodezyjnych na współrzędne kartezjańskie dowolnej elipsoidy i zadanie odwrotne

Zadanie "wprost" (BLH) ⇒ (XYZ):

Mając dane współrzędne geodezyjne B,L,H punktu przeliczamy je na współrzędne kartezjańskie X,Y,Z danej elipsoidy stosując wzory:

Zadanie "odwrotne" (XYZ) ⇒ (BLH):

Jedna z prostych metod rozwiązania tego zadania polega na wyznaczeniu w pierwszej kolejności współrzędnej B (metodą iteracyjną), a następnie współrzędne pozostałe L,H:

Przybliżenie początkowe B0 wyznaczamy przy założeniu δ0=0. Po kilku iteracjach uzyskana szerokość geodezyjna B nie ulega już istotnym zmianom.

Obliczenie L i H:

Uwaga:
1. Obecnie stosuje się nazewnictwo (φ λ H) zamiast (B L H).
2. Przy przeliczaniu ostatecznych wartości B, L na miarę stopniową należy uwzględnić co najmniej kilkanaście cyfr znaczących w zamienniku miary łukowej na miarę stopniową, przykładowo: ρ" = 206264,8062471.