Dane korekcyjne z pojedynczej stacji referencyjnej RTK

Szczegóły połączenia z usługami

NTRIP Caster : 91.198.76.2 lub system.asgeupos.pl

Porty : 8086 (GPS+GLO+GAL+BDS) lub 8082, 8083 (GPS+GLO)

Podczas nawiązywania połączenia z ASG-EUPOS użytkownicy wybierają stację referencyjną, względem której będą wykonywać pomiary. Powinna to być najbliższa działająca stacja referencyjna. Nawiązanie połączenia ze stacją referencyjną nie wymaga (w przeciwieństwie do usługi RTN) wysłania aktualnej pozycji odbiornika. Wyjątek stanowią strumienie: RTK4G_MULTI_RTCM32 (port 8086) oraz strumień NAWGEO_POJ_3_1 (porty 8082 i 8083), które łączą użytkownika z najbliższą, działającą stacją referencyjną, na podstawie pozycji odbiornika przesłanej w depeszy GGA NMEA.

Port
Nazwa strumienia
Format Danych
Systemy satelitarne
Automatyczny wybór najbliższej stacji referencyjnej
8086
RTK4G_MULTI_RTCM32
RTCM 3.4
GPS+GLO+GAL+BDS
8082, 8083
NAWGEO_POJ_3_1
RTCM 3.1
GPS+GLO
Ręczny wybór stacji referencyjnej
8086
xxxx_RTCM_3_2**
RTCM 3.4
GPS+GLO+GAL+BDS
8082 północ*
xxxx_RTCM_3_1**
RTCM 3.1
GPS+GLO
8083 południe*
xxxx_RTCM_3_1**
RTCM 3.1
GPS+GLO
8084 północ*
xxxx_RTCM_2_3**
RTCM 2.3
GPS
8085 południe*
xxxx_RTCM_2_3**
RTCM 2.3
GPS

* północ – północna część Polski, stacje o szerokościach > 52 °, południe – południowa część Polski, stacje o szerokościach < 52 °
** xxxx – identyfikator stacji referencyjnej

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dane przesyłane są protokołem NTRIP, wymagającym od użytkownika autentykacji poprzez podanie nazwy użytkownika NTRIP i hasła. Zaleca się korzystanie z protokołu NTRIP w wersji 2.0. Dane do logowania w serwisach ASG-EUPOS użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się w systemie.

Serwis RTK

Dane korekcyjne RTK (ang. Real Time Kinematic) z pojedynczej stacji referencyjnej umożliwiają wykorzystanie podstawowej technologii pomiarów kinematycznych GNSS pozwalającej na wyznaczenie pozycji odbiornika w czasie rzeczywistym z dokładnością pojedynczych centymetrów. Dane korekcyjne przesyłane z wybranej przez użytkownika stacji ASG-EUPOS zawierają między innymi obserwacje GNSS rejestrowane przez daną stację referencyjną. W oparciu o dane korekcyjne ze stacji referencyjnej algorytmy odbiornika ruchomego eliminują główne źródła błędów w pomiarach satelitarnych (błędy zegarów satelitów, błędy zegara odbiornika, błędy orbit, wpływ jono i troposfery) i pozwalają uzyskać aktualną pozycję względem stacji referencyjnej.

Powtarzalność wyznaczeń współrzędnych danego punktu względem pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) jest zależna od:

  • odległości od stacji referencyjnej (w bardzo dużym stopniu),
  • warunków jonosferycznych (aktywności Słońca),
  • lokalnych warunków pomiarów GNSS (przeszkody terenowe, źródła fal elektromagnetycznych, powierzchnie odbić sygnałów GNSS, itd.),
  • wykorzystywanego sprzętu GNSS.

Duże znaczenie dla dokładności pozycji wyznaczonej przy wykorzystywaniu danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej ma odległość odbiornika użytkownika (odbiornika ruchomego) od stacji referencyjnej. Wraz ze wzrostem odległości odbiornika ruchomego od stacji referencyjnej, wzrastają rozbieżności wpływu błędów geometrycznych i jonosferycznych, na obserwacje GNSS obu odbiorników. Bezpośrednio wpływa to na zmniejszenie dokładności (zwiększenie wahań) otrzymywanej pozycji przez odbiornik użytkownika (odbiornik ruchomy).

Na podstawie testów serwisów ASG-EUPOS oszacowano, że dokładność pozycji RTK wyznaczonej w optymalnych warunkach pomiaru GNSS przy odległościach nie przekraczających 15 km od stacji referencyjnej jest lepsza niż: 0,03 m w poziomie oraz 0,05 m w pionie (z prawdopodobieństwem 95%). W  miejscach oddalonych od stacji referencyjnych o ponad 10 km, zaleca się stosowanie sieciowych danych korekcyjnych RTN (ang. Network RTK), które pozwalają uzyskać lepsze rezultaty w takim przypadku.

Zależność rozrzutu otrzymywanych współrzędnych płaskich (X, Y) w pomiarach RTK (1 sekundowych) GPS+GLO, w zależności od odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS. Pomiary testowe były wykonywane jednocześnie, jednym modelem odbiornika. Rozrzut współrzędnych może się różnic w zależności od warunków jonosferycznych i troposferycznych.