Deklaracja dostępności asgeupos.pl

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony www.asgeupos.pl 

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-10-02
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.

Z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Sypuła, adres poczty elektronicznej Malgorzata.Sypula@gugik.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 563 13 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego:

 • pisemnie lub w kancelarii (w godz. 8.15 – 16.15), – na adres: Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ulica Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa
 • pocztą elektroniczną – na adres gugik@gugik.gov.pl
 • telefonicznie – na nr +48 22 56 31 333

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii od 1 kwietnia 2023 znajduje się w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 i jest częściowo dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską, autobusem 107 oraz tramwajami jeżdżącymi Al. Jerozolimskimi.


Przed budynkiem, w ciągu ul. Żurawiej po obu stronach jezdni, znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać kilkustopniowe biegi schodowe. Na II piętrze znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest wyposażony w windę, która ma przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. Do budynku mogą wejść osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Jeżeli przed wizytą zgłosisz, że potrzebujesz pomocy, pracownik Urzędu spotka się z Tobą przy wejściu. Pomoże Ci on poruszać się po budynku. Spotkacie się przy recepcji lub wejściu głównym (jeżeli poruszasz się na wózku). Jeżeli umówiłeś się na spotkanie, nasi pracownicy odprowadzą cię na miejsce spotkania.

 

Budynek Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znajdujący się w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B, został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.