NOWOŚĆ

TOP (Trimble Online Processing)

Moduł Online Post Processing przeznaczony jest do obliczeń w trybie postprocessingu obserwacji GNSS wykonywanych metodą statyczną. Pozycja mierzonego przez użytkownika punktu wyrównywana jest w nawiązaniu do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS.

Dodatkowe informacje:

  • Obsługiwane formaty danych plików obserwacyjnych: RINEX 2.xx, RINEX 3.xx, RINEX Hatanaka-compressed, pliki w formatach binarnych Trimble (DAT, TGD, T01 lub T02).
  • Pliki muszą zawierać obserwacje statyczne GNSS.
  • Pliki obserwacynje muszą zawierać dane fazowe i kodowe dla dwóch częstotliwości (L1 oraz L2).
  • Jeżeli obserwacje zostały zarejestrowane w kilku plikach należy je dołączyć do archiwum ZIP i przesłać skompresowany plik. Wszystkie pliki wewnątrz archiwum muszą pochodzić z pomiarów na tym samym punkcie i zawierać takie same informacje w nagłówkach plików w zakresie typu odbiornika i anteny.

Każdy użytkownik ma dostęp

Aby przejść do modułu wybieramy zakładkę Online Post Processing, która przenosi nas na: https://system.asgeupos.pl/PluggableWeb

Widok zakładki prowadzącej do Trimble online processing

Logowanie

Jeżeli po przekierowaniu na stronę TOP nastąpi wylogowanie należy ponownie uzupełnić formularz logowania tak samo jak na stronie system.asgeupos.pl.

Widok panelu logowania do Trimble Online Pocessing

Korzystanie

Poniżej krótkiego opisu serwisu znajduje się przycisk Przeglądaj.  Po jego kliknięciu wybieramy plik do obliczeń.

Jeżeli w pliku obserwacyjnym nie ma wprowadzonej wysokości anteny, możemy ją dodać zaznaczając okienko Wprowadzenie wysokości anteny do pliku, co daje możliwość wpisania wysokości. Pamiętajmy jednak, aby wysokość anteny nad punktem nie była powielona.

Po wprowadzeniu danych wysyłamy plik do obliczeń.

Trimble online processing widok panelu

Pobieranie wyników

Po przesłaniu plików do obliczeń postęp ich realizacji oraz wyniki dostępne są w zakładce Zamówienia.

Mamy tu dwie sekcje: Zamówienia w realizacji, czyli te które są w trakcie przetwarzania oraz Zamówienia zakończone, których wynik można pobrać w formacie pdf. Raport jest w języku polskim i obejmuje szczegóły zamówienia, współrzędne i charakterystykę dokładnościową.

Aby sprawdzić czy plik został już przetworzony należy klikać w odświeżanie stanu zamówień.

Widok realizacji zamówień w Trimble online processing

APPS (Automatic Postprocessing Software)

Serwis POZGEO przeznaczony jest do obliczeń w trybie postprocessingu obserwacji GPS wykonywanych metodą statyczną. Do obliczeń wykorzystywane są obserwacje fazowe z odbiorników jedno i dwuczęstotliwościowych, przekonwertowane do ustalonego formatu danych obserwacyjnych.

Dostęp do serwisu realizowany jest przez stronę internetową systemu system.asgeupos.pl. Po zalogowaniu się użytkownik może przesłać dane obserwacyjne za pomocą przygotowanego formularza zgłoszeń. Po przesłaniu pliku obserwacyjnego, jest on sprawdzany pod względem poprawności formatu, a następnie przekazywany do aplikacji automatycznego postprocessingu realizowanego poprzez Automatic Postprocessing Software for Trimble Application (APPS). Oprogramowanie prowadzi obliczenia bazując na podwójnych różnicach obserwacji fazowych. Dodatkową cecha oprogramowania jest korzystanie z absolutnych kalibracji dla anten GPS.

Obliczenia dla przesłanych plików obserwacyjnych wykonywane są w oparciu o 6 najbliższych stacji referencyjnych, do których wyznaczone wektory spełniają określone kryteria dokładnościowe. Na ich podstawie realizowane jest wyrównanie, którego wynikiem są współrzędne stacji w układzie ETRF2000 (ang. European Terrestrial Reference Frame). Dodatkowo współrzędne są przeliczane do układów 2000, 1992 oraz 1965. W zależności od daty wprowadzenia pliku obserwacyjnego do obliczeń używane są orbity nawigacyjne, IGS-rapid lub IGS-final. Ponieważ serwis POZGEO jest serwisem automatycznym, prosimy zweryfikować czy nazwa modelu anteny, podana w nagłówku pliku RINEX jest zgodna z jej oznaczeniem w pliku igs08.atx. W przeciwnym wypadku, w obliczeniach nie zostanie uwzględniony model centrum fazowego anteny.

Obliczenia w serwisie POZGEO wykonywane są dla plików obserwacyjnych spełniających poniższe kryteria:

Format danych

Obserwacje pochodzące z systemów GNSS powinny być zapisane w formacie RINEX v2.x (ang. Receiver Independent Exchange Format). System wykorzystuje jedynie pliki obserwacyjne (rozszerzenie np 24o – dla roku 2024). Do serwisu POZGEO nie są przyjmowane pliki w formacie RINEX v3 oraz pliki nawigacyjne i meteorologiczne. Aby plik został dobrze rozpoznany przez system, istotne jest aby nagłówek pliku RINEX zawierał następujące wpisy:

RINEX VERSION / TYPE
PGM / RUN BY / DATE
MARKER NAME
OBSERVER / AGENCY
REC # / TYPE / VERS
ANT # / TYPE
APPROX POSITION XYZ
ANTENNA: DELTA H/E/N
WAVELENGHT FACT L1/2
# / TYPES OF OBSERV
INTERVAL (wpis opcjonalny, zaleca się jego stosowanie)
TIME OF FIRST OBS
TIME OF LAST OBS (wpis opcjonalny, zaleca się jego stosowanie)
END OF HEADER

Po zakończeniu nagłówka, kolejnym wpisem powinna być definicja epoki obserwacyjnej np.:

08 06 24 12 05 30.000000 0 4G07G08G10G13

Wysokość anteny w pliku RINEX (wpisywana w linii ANTENNA: DELTA H/E/N) powinna być odniesiona do punktu ARP (ang. Antenna Reference Point). Punkt ten zazwyczaj określany jest jako spód mocowania anteny.

Specyfikację standardów RINEX znajdą Państwo tutaj

Liczba satelitów

Obliczenia w serwisie POZGEO prowadzone są dla obserwacji statycznych wykonanych jednocześnie do 4 satelitów GPS. Jest to minimum jakie wynika z matematycznego zagadnienia wyznaczania pozycji w systemie GPS (wyznaczenie współrzędnych XYZ oraz poprawki do czasu dla zegara odbiornika). Zaleca się żeby liczba satelitów dla tego serwisu była większa lub równa 5.

Rozmiar pliku

Maksymalny rozmiar pliku jaki może zostać przesłany w celu wykonania obliczeń wynosi 17 MB. Aby ograniczyć rozmiar, pliki obserwacyjne można ograniczyć do obserwacji C1, P1, P2, L1, L2. Wyłącznie takie sygnały brane są do obliczeń.

Okres obserwacji

Pliki obserwacyjne przesyłane do obliczeń powinny być dłuższe niż 15 minut i krótsze niż 24 godziny. Przy czym muszą spełniać dodatkowe warunki odnośnie liczby zarejestrowanych epok pomiarowych. Ponieważ POZGEO jest serwisem automatycznym, zaleca się aby pliki obserwacyjne przesłane do obliczeń POZGEO zawierały przynajmniej 40 minut 1-sekundowych dwuczęstotliwościowych obserwacji fazowych GPS. W przeciwnym wypadku nie może być zagwarantowana dokładność obliczeń. Do czasu obserwacji wlicza się wyłącznie obserwacje do satelitów znajdujących się powyżej 10 stopni nad horyzontem.

Minimalna liczba epok dla których wykonywane są obliczenia to 720 (np. 15 minut obserwacji z interwałem 1 sekundy). Pliki obserwacyjne nie spełniające tego warunku są automatycznie odrzucane.

Maksymalna liczba wykorzystywanych epok: 3600 (np. 1 h obserwacji z interwałem 1 sekundy). W przypadku przekroczenia tej wartości, obserwacje są rozrzedzane do mniejszego interwału będącego wielokrotnością formatu podstawowego (np. z interwału 5 sekund do 10 sekund).