Serwisy DGNSS

Szczegóły połączenia z usługami

NTRIP Caster: 91.198.76.2 lub system.asgeupos.pl

Port : 8081

Port
Nazwa strumienia
Format poprawki
Numery i interwały (w sekundach) wiadomości RTCM
8081
KODGIS / NAWGIS
RTCM 10402.3
1 (1), 3 (6), 31 (1), 59 (9)

Istnieje grupa użytkowników, dla których wysoka dokładność metod RTK jest zbyteczna, natomiast dokładność pozycji autonomicznej jest zbyt niska. System ASG-EUPOS pozwala na uzyskanie podwyższonej dokładności pomiarów w trybie różnicowym DGNSS przy zastosowaniu odbiorników jednoczęstotliwościowych.

Serwisy KODGIS i NAWGIS, zbliżone do siebie pod względem sposobu działania, przeznaczone są do mniej dokładnych wyznaczeń współrzędnych przy użyciu tańszych, kodowych odbiorników GNSS. Standardowy format RTCM zastosowany w serwisie KODGIS jest rozpoznawany przez wszystkie odbiorniki wyposażone w funkcję DGPS.

Serwis KODGIS przeznaczony jest głównie do wykonywania pomiarów na potrzeby budowy lub aktualizacji systemów informacji przestrzennej. Dla tego typu systemów wyznaczenie współrzędnych z dokładnością kilkudziesięciu centymetrów jest w zupełności wystarczające. Serwis KODGIS może być również wykorzystywany do wspomagania służb ratowniczych, w rolnictwie, leśnictwie, archeologii, energetyce, telekomunikacji, turystyce i rekreacji, automatycznej nawigacji, itp. Wszędzie tam użytkownicy mogą stosować tańsze kodowe odbiorniki jednoczęstotliwościowe i korzystać z poprawek serwisu KODGIS celem podniesienia dokładności wyznaczanych współrzędnych.

Wykorzystując dane korekcyjne serwisu KODGIS można uzyskać powtarzalność wyznaczeń współrzędnych nie gorszą niż ±0,25 m w poziomie, co sprawia że wiele firm zajmujących się opracowaniami kartograficznymi i GIS będzie mogło wykorzystać ten serwis do wykonania niezbędnych pomiarów. Żeby system ASG-EUPOS mógł wygenerować dane korekcyjne dla danego użytkownika o takiej dokładności wymagane jest przesłanie przybliżonej pozycji odbiornika w formacie NMEA GGA. Podobnie jak w przypadku RTK system generuje dane korekcyjne właściwe dla danego rejonu i wysyła je do odbiornika użytkownika w formacie RTCM. Różnica polega na rodzaju danych zawartych w wiadomościach RTCM, które w przypadku serwisu KODGIS zawierają jedynie obserwacje kodowe. Powyższa tabela przedstawia numery i interwały wiadomości RTCM wysyłanych do użytkownika serwisu KODGIS podczas wykonywania pomiaru.