Obserwacje GNSS - serwis POZGEO D

Serwis POZGEO D przeznaczony jest dla użytkowników obeznanych z metodyką opracowania obserwacji satelitarnych. Jego zadaniem jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz plików z obserwacjami GNSS interpolowanych dla zadanej pozycji (Virtual RINEX).

Parametry ustalane przez użytkownika dotyczą wyboru stacji referencyjnych, określenia daty obserwacji, długości sesji obserwacyjnych oraz interwału rejestracji. W przypadku plików Virtual RINEX należy dodatkowo określić współrzędne, dla których ma być wygenerowany plik. Serwis POZGEO D jest dostępny poprzez stronę internetową systemu system.asgeupos.pl

Oznaczenie plików RINEX

Przyjęta konwencja, nazewnictwa plików RINEX generowanych przez system ASG-EUPOS:

aaaabbbc.YYd gdzie:

 • aaaa – czteroznakowy identyfikator stacji, np. BILG;
 • bbb – trzycyfrowe oznaczenie kolejności dnia w roku, np. 198,
 • c – sesja obserwacyjna, oznaczana kolejnymi literami alfabetu, A,B,C …, przy czym sesja A zawiera obserwacje z godziny 0:00:00 – 0:59:59, sesja B z godziny 1:00:00 – 1:59:59 czasu UTC itd.;
 • YY – dwucyfrowe oznaczenie kolejności roku w stuleciu, np. 23;
 • o – rodzaj pliku RINEX: o – obserwacyjny, n – nawigacyjny ;

W przypadku problemów z przeliczaniem poszczególnych dat na dni roku, potrzebnym do poprawnego określenia nazwy pliku, można do tego celu wykorzystać kalendarz GPS.

Instrukcja zamawiania plików

Każdy zarejestrowany użytkownik systemu ASG-EUPOS ma możliwość pobierania plików obserwacyjnych z serwisu POZGEO D.

Aby złożyć zamówienie należy w zakładce POZGEO D wcisnąć guzik Dodaj nowe zlecenie

Użytkownik decyduje czy chce pobrać pliki:

 • CORS – obserwacje zarejestrowane przez fizyczne stacje sytemu ASG-EUPOS
 • VRS – obserwacje interpolowane na zadane współrzędne (nie zaleca się pobieranie plików VRS w bliskiej odległości (kilka km) od stacji fizycznej)
Zamówienie plików z fizycznej stacji systemu ASG-EUPOS

Użytkownik wybiera jedną lub więcej stacji przez kliknięcie na mapie w pinezkę danej stacji lub wybór z listy. Wybór więcej niż jednej stacji z listy możliwy jest z naciśniętym klawiszem [Control].

Po dokonaniu wyboru stacji należy przejść dalej do wyboru czasu.

Zamówienie plików z wirtualnej stacji (VRS)

Dla wirtualnej stacji referencyjnej (VRS) użytkownik musi określić współrzędne poprzez:

 • wskazanie na mapie pinezką

lub

 • wprowadzenie współrzędnych geograficznych albo karteziańskich.

Po ustawieniu odpowiednich współrzędnych należy przejść dalej do wyboru czasu.

W górnej części znajduje się lista wybranych stacji.

Następnie należy określić okres obserwacji, dla którego mają zostać pobrane dane:

 • datę (należy wybrać datę co najmniej dobę wstecz)
 • godzinę rozpoczęcia obserwacji
 • czas trwania 
 • interwał obserwacji

Pamiętając iż system działa w czasie GPS oraz plik nie może przekraczać 14 400 epok obserwacyjnych.

Po ustawieniu czasu należy przejść dalej i dodać pliki do zamówienia.

W przeglądzie zamówienia mamy szczegóły dotyczące zamówionych plików ze stacji. Po zaznaczeniu danego elementu mamy możliwość wyboru więcej danych dla stacji, lub dla danego okresu czasu bądź usunięcie pliku z zamówienia. Jeżeli zamówienie jest gotowe nie chcemy go anulować lub dodawać więcej stacji należy przejść do opcji dostarczania.

Domyślnie ustawiona jest opcja pobierania danych ze strony po ich wygenerowaniu. Zalecamy korzystanie z tej opcji. Następnym elementem jest wybór formatu pliku. Po wyborze opcji dostawy przechodzimy do generowania danych.

Postęp generowania danych możemy stale monitorować. Jeżeli rezygnujemy z zamówienia możmy je anulować nawet gdy  proces generowania jest w trakcie. 

Postęp całkowity 0% oznacza, że zamówienie jest w kolejce i oczekuje na rozpoczęcie realizacji.

Zamówienie, które wygenerowało się i jest gotowe do pobrania ma status Zakończono. Status W toku oznacza, że zamówienie czeka w kolejce do realizacji lub jest w trakcie przygotowania. Należy w takiej sytuacji spokojnie poczekać. W przypadku statusu błąd należy skontaktować się z administratorami.