Aktualności


Komunikat nr 3

2014-07-09

Ulgi i zwolnienia z opłat za dane teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwanej dalej „znowelizowaną ustawą pgik”) przewiduje się dwie zasadnicze formy udostępniania danych obserwacyjnych GNSS i usług systemu ASG-EUPOS:

 1. na podstawie wniosku o udostępnienie danych – w odniesieniu do obserwacji (danych obserwacyjnych) GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz opracowanych danych satelitarnych, zgodnie z tabelą nr 4 i 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik,
 2. na podstawie licencji – za umożliwienie okresowego dostępu do usług systemu ASG-EUPOS, zgodnie z tabelą nr 17 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.

Wnioski o udostępnianie danych i udzielenie licencji określi rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty (zwane dalej „rozporządzeniem ws. udostępniania”)

 1. Udostępnianie satelitarnych danych obserwacyjnych teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z tabelą nr 4 i 15 znowelizowanej ustawy pgik.
  1. Zwolnienie z opłat za udostępnianie zbiorów satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS.
   1. Zgodnie z art. 40a ust 2. pkt 2 znowelizowanej ustawy pgik nie pobiera się opłaty za udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS:
    1. w celu edukacyjnym:
     1. jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
     2. uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
     3. podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
    2. w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
     1. jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.10)),
     2. podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    3. w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.11));

    W celu skorzystania z przysługującego zwolnienia z opłaty w odniesieniu do satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 4, poz. 6 i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik zainteresowana jednostka, uczelnia lub podmiot składa wniosek stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia ws. udostępniania (formularz C i C4), w którym w pozycji 9 zaznacza, że udostępnianie odbywa się na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy pzgik.

   2. Zgodnie z art. 40a ust 2. pkt 3 znowelizowanej ustawy pgik nie pobiera się opłaty za udostępnianie satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

    W celu skorzystania z przysługującego zwolnienia z opłaty w odniesieniu do satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 4, poz. 6 i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik zainteresowany wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych składa wniosek stanowiący załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku zgłoszenia prac geodezyjnych, zgłoszenia prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .
    Wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych dane systemu ASG-EUPOS są udostępniane na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych.

   3. Zgodnie z art. 40a ust 2. pkt 4 znowelizowanej ustawy pgik nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS na podstawie:
    1. art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76,poz. 489, z późn. zm.),
    2. art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

    W celu skorzystania z przysługującego zwolnienia z opłaty w odniesieniu do satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 4, poz. 6 i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik zainteresowany podmiot składa wniosek stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

  2. Stosowanie ulg w opłatach za udostępnianie zbiorów satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS

   Wysokości opłat za udostępnianie satelitarnych danych obserwacyjnych i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych, systemu ASG-EUPOS określane są na podstawie iloczynu stawek podstawowych zawartych w tabeli nr 4, poz. 6 i tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik i właściwych współczynników korygujących. Do danych satelitarnych systemu ASG-EUPOS zastosowanie mają współczynniki korygujące K, LR, AJ i T, o których mowa ust. 3 pkt 1, 3, 6 i 7 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.

   W celu skorzystania z przysługującej ulgi w odniesieniu do satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 4, poz. 6 i opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych GNSS, o których mowa w tabeli nr 15 znowelizowanej ustawy pgik zainteresowany podmiot wskazuje podstawę prawną do skorzystania z ulgi oraz dołącza kopie niezbędnych dokumentów.

 2. Udostępnianie usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS na podstawie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, zgodnie z tabelą nr 17 znowelizowanej ustawy pgik

  Zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt 1 znowelizowanej ustawy pgik organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej. Udostępnianie usług systemu ASG-EUPOS odbywa się na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia ws. udostępniania.

  Znowelizowana ustawa pgik nie przewiduje zwolnień i ulg dla żadnego podmiotu korzystającego z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS. Obliczanie należnej opłaty odbywa się zgodnie z wzorem określonym w tabeli 17 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.