Serwisy (usługi)


Rodzaj Nazwa Metoda pomiaru Transmisja danych Zakładana dokładność Minimalne wymagania sprzętowe
Serwisy czasu
rzeczywistego
NAWGEO kinematyczna (RTK/RTN) Internet,
GSM (GPRS)
do 0,03 m (poz.)
do 0,05 m (pion.)
Odbiornik L1/L2 RTK,
moduł komunikacyjny
KODGIS kinematyczna (DGPS) do 0,25 m Odbiornik L1 DGPS,
moduł komunikacyjny
NAWGIS do 3 m
Serwisy post-
processingu
POZGEO statyczna Internet Zależna od warunków
pomiarowych
(0,01 - 0,10 m)
Odbiornik L1
POZGEO D statyczna,
kinematyczna

Serwisy czasu rzeczywistego

Serwisy czasu rzeczywistego opierają się o zasadę pomiarów różnicowych DGNSS (ang. Differential GNSS) oraz RTK (ang. Real-Time Kinematic) wykonywanych w oparciu o stacje referencyjne. Odbiorniki wykonujące pomiary w terenie komunikują się z Centrum Obliczeniowym, w celu uzyskania danych korekcyjnych GNSS. Cały proces wymiany danych odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez wykorzystanie połączenia internetowego GPRS, w związku z czym użytkownik otrzymuje wyniki bezpośrednio w terenie.

W zależności od metody pomiarów (DGPS/RTK/RTN) oraz rodzaju sprzętu pomiarowego (L1 lub L1/L2) dokładności uzyskiwane w pomiarach wahają się od 3 m do 3 cm. Serwisy NAWGIS i KODGIS znajdują zastosowanie głównie w pomiarach GIS oraz nawigacji. Serwis NAWGEO jest najdokładniejszym serwisem wykorzystywanym w szerokim spektrum prac geodezyjnych. W ramach NAWGEO użytkownik ma do wyboru obecnie funkcjonujące typy rozwiązań powierzchniowych RTN tj. MAC (ang. Master and Auxiliary Concept), VRS (ang. Virtual Reference Station) oraz FKP (niem. Flachen Korrektur Parameter).

Wszystkie serwisy czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS dostępne są pod adresem sieciowym: system.asgeupos.pl, na odpowiednich portach.

NAWGEO KODGIS NAWGIS

Serwisy postprocessingu

Serwisy post-processingu przeznaczone są dla użytkowników pracujących z pomiarami statycznymi. Wysoka dokładność jaką charakteryzują się te pomiary uwarunkowana jest doborem otoczenia pomiarowego, klasy sprzętu GNSS oraz czasem pomiarów.

W ręce użytkowników oddane zostały dwa serwisy POZGEO oraz POZGEO D. Pierwszy z nich umożliwia wysłanie pliku obserwacyjnego do automatycznych obliczeń. Po pozytywnej weryfikacji przesłanego pliku i wykonaniu obliczeń, użytkownik otrzymuje raport ze współrzędnymi wyznaczanego punktu w polskim układzie odniesienia PL-ETRF2000. Dodatkowo, wyznaczone współrzędne kartezjańskie przedstawione są w wybranych odwzorowaniach kartograficznych. Serwis POZGEO D przeznaczony jest dla użytkowników obeznanych z metodyką opracowania obserwacji satelitarnych. Jego zadaniem jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz utworzonych wirtualnych stacji referencyjnych, na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika.

Serwisy post-processingu, pod względem otrzymywanych dokładności, są alternatywą dla serwisu NAWGEO w terenach o niewystarczającym zasięgu sieci GPRS.

POZGEO POZGEO D/DF

Serwis wsparcia technicznego

Wsparcie techniczne świadczone użytkownikom systemu ASG-EUPOS jest kolejnym z grupy serwisów systemu. Jego głównym celem jest umożliwienie użytkownikom jak najlepszego wykorzystania możliwości systemu. Problemy ze sprzętem pomiarowym, metodyką pomiarów satelitarnych oraz sprawy związane z funkcjonowaniem systemu rozwiązywane przez użytkowników razem z grupą specjalistów służących swoją wiedzą i doświadczeniem.

Z serwisu technicznego mogą korzystać nie tylko wykonawcy pomiarów satelitarnych, ale również osoby, które chcą otrzymać fachową informację na temat satelitarnych systemów nawigacyjnych, sprzętu pomiarowego, literatury fachowej, itp.

Wsparcie
techniczne

Serwisy dedykowane

Oprogramowanie funkcjonujące na potrzeby systemu ASG-EUPOS zapewnia elastyczność pod względem dostosowania systemu oraz definiowania dodatkowych serwisów. Dlatego też, możliwe jest wygenerowanie dedykowanych serwisów czasu rzeczywistego lub post-processingu dla użytkowników potrzebujących indywidualnych rozwiązań z zakresu pomiarów i nawigacji satelitarnej GNSS. Aby rozpocząć współpracę zachęcamy do skontaktowania się z biurem systemu ASG-EUPOS (biuro.eupos@gugik.gov.pl) oraz przedstawienia propozycji współpracy.