Serwisy (usługi)


Uwaga! Dane korekcyjne GPS+GLONASS zostały udostępnione na strumieniach RTN_VRS_3_1, RTN_MAC_3_1, RTN_FKP_3_1, na portach 8080 oraz 2101. Prosimy o przekonfigurowanie odbiorników.

Caster: 91.198.76.2 lub system.asgeupos.pl
Porty: RTN: 8080, 2101. RTK: 8082, 8083.

NAWGEO

NAWGEO to podstawowy serwis systemu ASG-EUPOS udostępniający dane korekcyjne do pomiarów w czasie rzeczywistym RTK i RTN. Umożliwia uzyskiwanie najwyższych dokładności zarówno w pomiarach kinematycznych, jak i określaniu położenia obiektów statycznych. Dzięki wielu dostępnym formatom danych korekcyjnych, serwis NAWGEO pozwala użytkownikowi wykorzystać szeroką gamę sprzętu pomiarowego dostępnego na rynku. Ze względu na możliwą do uzyskania wysoką dokładność pomiarów, serwis NAWGEO dedykowany jest przede wszystkim pomiarom geodezyjnym.


Rysunek przedstawia ekran pracy modułu obliczeniowego
w serwsie NAWGEO (VRS).

Najwyższe dokładności w pomiarach satelitarnych w czasie rzeczywistym można uzyskać wykorzystując dostępne w serwisie NAWGEO sieciowe rozwiązania RTN (ang. Real-Time Network). Ich przewaga nad rozwiązaniami opartymi o pojedynczą stację referencyjną (RTK, ang. Real-Time Kinematics) wynika z możliwości lepszego modelowania systematycznych błędów związanych m.in. z pracą zegarów atomowych na satelitach oraz opóźnień związanych z propagacją sygnału w atmosferze. Co za tym idzie, wykorzystanie sieciowych danych RTN umożliwia powtarzalność wyznaczeń współrzędnych bez względu na odległość odbiornika od fizycznej stacji referencyjnej. Należy pamiętać, że przy wykorzystaniu danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej błąd wyznaczenia współrzędnych wzrasta wraz ze wzrostem odległości od stacji, z której pochodzą dane. Dlatego zalecane jest stosowanie strumieni sieciowych w pomiarach RTK wszędzie tam gdzie jest to tylko możliwe.

W systemie ASG-EUPOS udostępniane są trzy rodzaje rozwiązań sieciowych: VRS (ang. Virtual Reference Station), MAC (ang. Master and Auxiliary Concept) oraz FKP (niem. Flächenkorrekturparameter). Dla użytkownika nie jest istotne, z którego rozwiązania korzysta ponieważ informacje w nich zawarte generowane są przez to samo oprogramowanie i dają bardzo zbliżone rezultaty. Zaleca się użytkownikom, przeprowadzenie pomiarów testówych w oparciu o udostępniane strumienie, w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania.Testy przeprowadzone przez wykonawcę systemu oraz zewnętrzne podmioty potwierdzają, że w optymalnych warunkach pomiarowych wszystkie rodzaje danych korekcyjnych pozwalają osiągnąć powtarzalność wyznaczeń w  granicach ±0,03 m w poziomie i ±0,05 m w pionie.

Do wygenerowania strumienia obserwacji i/lub poprawek w oparciu o dane z grupy stacji ASG-EUPOS, system obliczeniowy musi posiadać informację o przybliżonej pozycji użytkownika, przesyłanej w depeszy NMEA GGA. w odpowiedzi na przybliżoną pozycję użytkownika, moduł obliczeniowy systemu ASG-EUPOS generuje strumień sieciowych danych korekcyjnych i przesyła go protokołem NTRIP w formacie RTCM lub CMR. Poniższa tabela przedstawia numery i interwały (w nawiasach) wiadomości RTCM/CMR wysyłanych domyślnie do użytkownika w każdym z dostępnych w serwisie NAWGEO formatów:

<
Nazwa strumienia Format danych Numery i interwały (w sekundach) wiadomości Systemy satelitarne
RTN_VRS_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1012(1), 1030(5), 1031(5), 1032(10), 1033(5)GPS + GLONASS
RTN_MAC_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1012(1), 1014(1), 1015(1), 1016(1) 1033(5)GPS + GLONASS
RTN_FKP_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1012(1), 1033(5), 1034(20), 1035(20)GPS + GLONASS
NAWGEO_VRS_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1030(5), 1032(10), 1033(5)GPS
NAWGEO_MAC_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1014(1), 1015(1), 1016(1) 1033(5)GPS
NAWGEO_VRS_2_3 RTCM 10402.3 3(6), 16(59), 18(1), 19(1), 22(6), 23(5), 24(5), 59(9)*GPS
NAWGEO_VRS_CMR CMR Obs(1), PBS_CMR(10), PBS_VRS(11)GPS
NAWGEO_POJ_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1012(1), 1033(5)GPS + GLONASS***
xxxx_RTCM_3_1** RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1012(1), 1033(5)GPS + GLONASS***
xxxx_RTCM_2_3** RTCM 10402.3 3(6), 16(59), 18(1), 19(1), 22(6), 23(5), 24(5)GPS + GLONASS***
* współrzędne najbliższej fizycznej stacji referencyjnej określone są w układzie ITRF2008 na epokę obserwacji, zatem przy generowaniu raportów pomiarowych ze strumienia danych NAWGEO_VRS_2_3 nie należy wykazywać tych współrzędnych jako fizycznego nawiązania pomiaru
** xxxx – identyfikator stacji referencyjnej
*** dostępność GLONASS zależy od wybranej stacji referencyjnej

W serwisie NAWGEO, poza rozwiązaniami sieciowymi, dostępne są także tradycyjne korekty RTK z pojedynczej, wybranej przez użytkownika stacji referencyjnej. Nie wymaga to od użytkownika przesłania danych o jego pozycji i jest stosowane w starszych typach odbiorników GNSS. Komunikacja użytkownika z siecią ASG-EUPOS odbywa się z wykorzystaniem protokołu NTRIP. Dane z pojedynczych stacji referencyjnych dostępne są w systemie ASG-EUPOS wyłącznie dla stacji położonych na terenie kraju.

Po zalogowaniu się na serwerze systemu (system.asgeupos.pl) użytkownik wybiera odpowiadający mu strumień danych korekcyjnych. Poniżej wyszczególniono wszystkie dostępne w serwisie NAWGEO formaty danych z podziałem na porty, na których są udostępnione:

Nr portuTyp rozwiązaniaNazwa strumieniaFormat danych
8080, 2101 Sieciowe (RTN) RTN_VRS_3_1 RTCM 10403.1 (VRS)
RTN_MAC_3_1 RTCM 10403.1 (VRS)
RTN_FKP_3_1 RTCM 10403.1 (VRS)
NAWGEO_VRS_3_1 RTCM 10403.1 (VRS)
NAWGEO_MAC_3_1 RTCM 10403.1 (MAC)
NAWGEO_VRS_2_3 RTCM 10402.3 (VRS)
NAWGEO_VRS_CMR CMR (VRS)
8082, 8083 Pojed. stacja (RTK) NAWGEO_POJ_3_1 RTCM 10403.1
8082-8083 Pojed. stacja (RTK) xxxx_RTCM_3_1* RTCM 10403.1
8084-8085 Pojed. stacja (RTK) xxxx_RTCM_2_3* RTCM 10402.3
* xxxx – identyfikator stacji referencyjnej

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dane przesyłane są protokołem NTRIP, wymagającym od użytkownika autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła. Zaleca się korzystanie z protokołu NTRIP w wersji 2.0. Dane do logowania w serwisach ASG-EUPOS użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się w systemie.

Zasięg sieci GPS+GLONASS przedstawiony jest na rysunku poniżej. Od grudnia 2015 roku, udostępniono ogólnopolskie strumienie RTN zawierające dane korekcyjne GPS+GLONASS. Nowe strumienie (RTN_xxx_3_1) dostępne na portach 8080 i 2101. Do końca 2016 r. planowana jest modernizacja pozostałych stacji referencyjnych do standardu GPS+GLONASS (BeiDou+Galileo).


Aktualny zasięg danych korekcyjnych GPS+GLONASS.

Ze wzgledu na ekstrapolację modeli jonosfery i troposfery poza obszar sieci, pomiary z wykorzystaniem systemów GPS+GLONASS zaleca sie wykonywać jedynie wewnątrz onzaczonego obszaru. Pomiary wykonane poza obszarem sieci GPS+GLONASS (północno-wschodnia Polska) mogą być obarczone błedami, których wykrycie będzie bardzo trudne.